Koulutuspoliittinen ohjelma

Maamme ammatillinen koulutusjärjestelmä soveltuu huonosti merenkulun koulutuksen erikoispiirteisiin, koska alan vaatimukset merenkulkijan osaamisprofiilista perustuvat ensi kädessä kansainväliseen STCW-yleissopimukseen ja osittain siihen perustuvaan kansalliseen miehitys- ja pätevyysasetukseen. Yhdistyksen kanta on ollut jo pitkään, että merenkulkijaksi kouluttautumisen tulisi olla selkeä ja yhtenäinen miehistö-koulutuksesta päällystökoulutukseen. 

Nyt sekä oppilaat että elinkeino kärsii keinotekoisista esteistä jotka syntyvät mm. oppilaan siirtyessä toiselta asteelta ammattikorkeakouluasteelle. Tämä vaikeuttaa siirtymistä miehistötason koulutuksesta päällystökoulutukseen samoin kuin junioripäällystökoulutuksesta siirtymistä senioripäällystökoulutukseen.

Yhdistys edellyttää koulutusviranomaisilta alan koulutusyksiköitä, joilla on selkeä merenkulkuprofiili, missä koulutus miehistötasolta ylimpään päällystötasoon tapahtuu yhtenäisessä opetusohjelmassa. Tämän 
toteuttamiseksi oppilaitosten organisaatiomallien tulee perustua neljään kulmakiveen:

  • Yhteinen johto
  • Yhteinen opettajakunta
  • Yhteinen varustus
  • Yhteinen laadunvalvontajärjestelmä

Yhdistys ja em. Merenkulkualan koulutustoimikunnassa edustettuina olevat muut työmarkkinajärjestöt, sekä alan pätevyyskirjoista vastaavat viranomaiset laativat vuonna 2009 elinkeinon yhteisen tahdonilmaisun asiassa Opetusministeriölle.

Yhdistys toimii myös sen puolesta että oppilaitosten lukumäärää ja oppilasmääriä optimoitaisiin maassamme.  Myös alalla olevia opetusresursseja, kuten koulualukset, harjoitussimulaattorit sekä kansainvälisen, YK:n alaisen merenkulkujärjestön laatiman maailmanlaajuisesti noudatettavan STCW yleissopimuksen vaatimat laivaharjoittelupaikat aluksilla tulisi koordinoida keskitetysti.

Koulutuspolitiikkaa toteutetaan yhdessä alan viranomaisten, oppilaitosten ja työmarkkinajärjestöjen kanssa mm. valtakunnallisissa sekä Merenkulkualan koulutustoimikunnassa että Merenkulun tutkintotoimikunnassa, jonka tehtävänä on valvoa oppilaitosten järjestämiä alan pätevyysvaatimuksiin liittyviä näyttötutkintoja.

Pidämme myös jatkuvasti kiinteää yhteyttä alan oppilaitoksiin osallistuen niiden hallinnollisten elimien työskentelyyn.

Olemme osallistuneet oppilaitosten kanssa myös nuorille ja heidän opinto-ohjaajilleen suunnatuille koulutus- ja rekrytointimessuille.

Olemme muutama vuosi sitten perustaneet mm. nuorisolle suunnatut omat rekrytointi- ja koulutussivut (www.seaventures.fi) joilta linkitettynä pääsee suoraan alan koulutusta antavien oppilaitosten nettisivuille ja edelleen alan opintosisältöihin ja  -vaatimuksiin. Sivuilla esitellään myös alan ammatteja. Merenkulkualan pätevyysvaatimuksiin ja miehitysmääräyksiin voi tutustua Liikennevirasto Trafin sivuilla (www.trafi.fi).