Suomen meriklusteri organisaatio

Meriklusterin yhteistyöverkoston kehittämishanke

TEM-Meri-ohjelman rahoittaman hankkeen tavoite on vahvistaa Suomen meriklusterin toimijoiden välistä yhteistyötä (www.tem.fi/yritykset/meriteollisuuden_toimintaympariston_kehittamisohjelma). Kokoamme keskeisten toimijoiden verkostoa. Luomme kohtaamispaikan, joka edistää verkostoitumista ja tiedonvaihtoa. Verkoston keskeinen tehtävä on nopeuttaa uusien investointi- ja tutkimushankkeiden käynnistymistä sekä auttaa löytämään projektipartnereita. Hankkeen tavoitteita ovat olemassa olevien rahoitusinstrumenttien parempi hyödyntäminen, laajempi tutkimusyhteistyö ja osallistuminen kansainvälisiin hankkeisiin.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat verkoston vahvistaminen, elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten yhteistyön edistäminen ja tiedon välittäminen olemassa olevista rahoitusinstrumenteista. Lisäksi allekirjoittaneet yhdistykset liittyvät osaksi Itämeren alueen kestävän merenkulun yhteistyöalustaa ja projektimetodia Zero Vision Tool (ZVT, www.zerovisiontool.com). Yhdistymällä voidaan edistää suomalaisvetoisten hankkeiden liittymistä alustaan ja osallistumista elinkeinon, hallintojen sekä tutkijoiden väliseen tiedonvaihtoon. ZVT:n tavoite on taata Itämeren alueen taloudellinen kasvu, mutta samalla vähentää merenkulun negatiivista vaikutusta ympäristöön ja lisätä turvallisuutta.

suomenmeriklusteri.fi

Utvecklingsprojekt för sjöklustrets samarbetsnätverk

Detta projekt, finansierat av Arbets- och näringsministeriets program för utveckling av verksamhetsmiljön för marinindustrin (TEM-Meri-ohjelma), har som mål att förstärka Finlands sjökluster och samarbetet mellan de olika aktörerna inom verksamhetsområdet (www.tem.fi/yritykset/meriteollisuuden_toimintaympariston_kehittamisohjelma). Vi samlar ihop de centrala aktörerna inom nätverket och bildar en träffpunkt som främjar både nätverkande och informationsutbyte.  En central uppgift för nätverket är att försnabba starten av nya investerings- och forskningsprojekt, samt hjälpa dem att hitta projektpartners.  Att bättre utnyttja de existerande finansieringsinstrumenten och att delta i internationella projekt är också mål för projektet.

Till projektets åtgärder ingår även att förstärka nätverket, att främja samarbetet mellan näringslivet och forskningsenheterna och att förmedla information om de redan existerande finansieringsinstrumenten. Dessutom kommer de undertecknade föreningarna att bli en del av Östersjöområdets samarbetsplattform Zero Vision Tool (ZVT, www.zerovisiontool.com), en projektmetod för hållbar sjöfart. Genom att förenas med ZVT, kan man främja finskdrivna projekt att delta i plattformen och deras deltagande i näringslivets, administrationens och forskningens informationsutbyte. ZVT:s mål är att garantera en ekonomisk tillväxt, men samtidigt minska sjöfartens negativa effekter på miljön samt öka säkerheten på Östersjön.