Suomen meriklusteri organisaatio

Meriklusterin yhteistyöverkoston kehittämishanke

Suomen meriklusteriin kuuluvat varustamot, meriteollisuus, satamat ja satamoperaattorit, sekä muut alan toimijat. Sen erityispiirteenä on globaalistikin merkittävä monipuolisuus ja kattavuus – klusterissa ovat edustettuna kaikki meriklusterin keskeisimmät toimijat, matkustaja- ja rahtivarustamot, erikoisvarustamot (mm. jäänmurto, tutkimus, hinaus), meriteollisuus kaataen laitetoimittajia, järjestelmätoimittajia, suunnitteluyrityksiä, ohjelmistotaloja, laivanrakennusta, korjaus- ja offshore -telakoita sekä satamat ja satamaoperaattorit.

Referenssit ovat tärkeitä alan menestykselle. Merenkulkuelinkeino panostaa vahvasti ympäristövastuullisuuteen ja innovoi yhdessä meriteollisuuden toimijoiden kanssa uusia ratkaisuja vähäpäästöiseen merenkulkuun. Suomalaiset varustamot ovat vuosien ajan olleet eturintamassa ja toimineet ns. referensseinä meriteollisuudelle mahdollistaen uusien innovaatioiden ja teknologisten ratkaisujen syntymisen. Näistä esimerkkinä mm. LNG-käyttöiset alukset, uudet tuulivoimaratkaisut suomalaisilla aluksilla, rikkipesurit yms. Hyvinvoiva ja kansainvälisillä markkinoilla kilpailukykyinen varustamoelinkeino mahdollistaa osaltaan myös koko meriklusterin kasvun. 

Suomen Varustamot, Meriteollisuus ry, Satamaliitto ja Satamaoperaattorit ovat käynnistäneet osin VNK:n rahoittaman hankkeen Suomen meriklusterin kehittämiseksi ja sinisen kasvun hyödyntämiseksi. 

Suomen meriklusterilla onkin erinomainen mahdollisuus olla jatkossa maailman johtavia meriklustereita.

suomenmeriklusteri.fi

www.zerovisiontool.com