Suomen Varustamot Ry

Suomen Varustamot  on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka jäsenistöön kuuluu 25 suomalaista varustamoa ja 105 alusta. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä ja Maarianhaminassa. 

Yhdistyksen historia ulottuu vuoteen 1917. Silloin perustettiin vuoteen 1932 asti toiminut Merenkulkuliitto. Merenkulkuliiton toimintaa jatkoi Suomen Laivanvarustajain yhdistys, joka nimettiin myöhemmin Suomen Varustamoyhdistykseksi. Ahvenanmaalla  yhdistys toimi nimellä Ålands Redarförening. Vuonna 2008 Suomen Varustamoyhdistys, Ålands Redarförening ja vuonna 1986 perustettu Rahtialusyhdistys muodostivat yhdessä nykyisen Suomen Varustamot ry:n.

STRATEGIA

Visio 2025

Merenkulun merkitys Suomelle ymmärretään laajasti. Suomen kauppalaivasto on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja merenkulkuala luo hyvinvointia. Ala on arvostettu, ympäristöystävällinen, vastuullinen ja uudistuva.

”Vihreää merenkulkua sinisellä merellä”

Missio

Suomen Varustamot edistää elinkeinonsa kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä proaktiivisella vaikuttamisella kansallisesti ja kansainvälisesti.

Strategiset päämäärät 2025

1.Suomen lipun kilpailukyky on EU-maiden kärkeä. Varustamoelinkeinon toimintaedellytykset ovat vakaat ja ennakoitavat.

2.Suomen kauppalaivaston  markkinaosuudet sekä vientiettä tuontikuljetuksissa ja matkustajaliikenteessä ovat kasvaneet  yli 40 %:iin, varmistaen kansallisen huoltovarmuuden.

3.SV on arvostettu ja tunnettu proaktiivinen toimija, jonka kannanotot ovat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia.

4.Merenkulkuala on laajasti tunnettu vastuullisena toimijana sekä edelläkävijä uuden teknologian ja innovaatioiden kehittämisessä.

5.Osaavat, motivoituneet ja hyvinvoivat ihmiset ovat voimavaramme. Alan osaaminen vastaa nopeasti muuttuvan toimintaympäristön edellytyksiä.

Toiminnan painopisteet:

  • Elinkeino- ja merenkulkupolitiikka
  • Työmarkkina-asiat
  • Ympäristöasiat
  • Teknologia ja turvallisuus
  • Osaamisen varmistaminen

Tähän uskomme

Asiantuntemus
Vaikuttavuus
Vastuullisuus
Ympäristötietoisuus

Historiaa

Suomen Varustamot ry (Rederierna i Finland) perustettiin 28.4.2008.

Yhdistyksen historia ulottuu vuoden 1917 toukokuuhun, jolloin perustettiin Merenkulkuliitto. Merenkulkuliitto lakkautettiin 1932 ja sen toimintaa jatkamaan perustettiin kaksi yhdistystä, Suomen Laivanvarustajain yhdistys, myöhemmin nimeltään Suomen Varustamoyhdistys ja Ålands Redarförening. Kolmas merkittävä varustamoyhdistys perustettiin vuonna 1986 nimeksi Ulkomaanliikenteen Pientonnistoyhdistys joka myöhemmin muutti nimensä Rahtialusyhdistykseksi.

Näiden kolmen yhdistyksen eli Suomen Varustamoyhdistyksen,Rahtialusyhdistyksen ja Ålands Redarförening:n jäsenvarustamot ovat tämän uuden yhdistyksen perustajina ja jäseninä.

Suomen Varustamot ry:n jäseneksi oli alkuvaiheessa 24 varustamoa, jotka työllistävät suomalaisilla aluksilla noin 7000 henkilöä. Varustamoiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 2,5 miljardia euroa.