Tiedotteet

Kansainvälisen alusten painolastivesien käsittelyä koskeva yleissopimus tulee tänään voimaan. Lähivuosina kansainvälinen merenkulkuelinkeino tulee investoimaan noin 100 miljardia U.S. taalaa käsittelylaitteisiin.

Täsmällisiä lukuja painolastivesiyleissopimuksen aiheuttamista kustannuksista Suomen ulkomaankaupalle ei ole, mutta aiemmin on arvioitu, että Suomen kauppalaivastolle kustannukset olisivat yhteensä 58-64 miljoonaa euroa viiden vuoden aikajaksolla. Kun mukaan otetaan Suomen ulkomaanliikennettä hoitavat ulkomaiset alukset, niin painolastivesien käsittelylaitteiden kustannusten on arvioitu olevan yhteensä noin 150 miljoonaa euroa.

Implementointivaiheessa on nyt tärkeätä että varustamot, laitevalmistajat ja viranomaiset tekevät  yhteistyötä, näin saavutetaan optimaalinen ympäristöhyöty. Huolenaiheenamme on ollut markkinoilta puuttuva kaupallistettu Itämeren olosuhteisiin sopiva käsittelytekniikka.  Itämeren veden suolapitoisuus on alhainen ja vesi on sameaa. Alhainen suolapitoisuus rajoittaa painolastikäsittelyjärjestelmien toimivuutta alahaisen sähköjohtavuuden takia, veden sameus vaikuttaa UV-tekniikan toimivuuteen ja talvella syntyvä jääsohjo rajoittaa myöskin käsittelyjärjestelmien tekniikan toimivuutta.

Meidän pitää myös varmistua siitä, että asennettavat järjestelmät toimivat kaikissa olosuhteissa maailmanlaajuisesti. Siksi Suomen Varustamot ry ohjeistaa jäsenvarustamoitaan harkitsemaan sellaisten laitteiden asentamista joita on tyyppihyväksytty IMO:n vuoden 2016 standardin mukaisesti, vaikka se tulee pakolliseksi vasta vuonna2018.

Arvostamme että IMO sekä sen jäsenmaat ovat ymmärtäneet alan teknilliset haasteet ja myöntänyt viiden viiva seitsemän vuoden ylimenokauden. I ole mitään logiikkaa, ympäristösuojelunäkökulmasta pakottaa tuhansia aluksia investoimaan keskeneräisiin laitteisiin joita toimivat harvoilla merialueilla ja joka tapuksessa joudutaan vaihtamaan. Varustamot tulevat nyt hyödyntämään tämän myönnetyn ylimenoajan varmistaakseen, että voivat investoida luotettavaan ja kaupallistettuun teknologiaan.

Vielä runsas vuosi sitten Suomen Varustamot vastusti painolastiyleissopimuksen ratifiointia koska liian monta keskeistä kysymystä oli vielä ratkaisematta. Nyt yleissopimuksen voimaanastumispäivänä 8.9.2017 suurin osa tulkintaepävarmuuksista on ratkaistu kiitos IMO:n yhteistyöhalun. Suomen Varustamot uskoo, että yksi suurimmista ympäristöhaasteista on saanut ratkaisunsa.  

Huomautus

IMO Ballast Water Management Convention, kunnianhimoinen tavoite on estää alusten painolastiveden mukana kulkeutuvien vieraslajien leviämisen mikä laajasti saattaa vahingoittaa paikallisia ekosysteemejä. Ongelma oli, kun yleissopimus hyväksyttiin vuonna 2004, että vaadittu teknologia joka olisi pystynyt puhdistamaan miljoonia tonneja painolastivesiä ei ollut yksinkertaisesti olemassa.

Vuonna 2015 IMO vihdoin teetti laajan tutkimuksen käsittelylaitteistojen toimivuudesta osana G8-tyyppi-hyväksyntäohjeistuksen muutosprosessia. Selvitys osoitti, että suurin osa testauksista ja tyyppihyväksyn-nöistä on tehty G8-ohjeistusta noudattaen, vaikka ohjeistus jättää tilaa tulkinnoille. Tämä on johtanut siihen, että testejä on tehty toisistaan poikkeavilla tavoilla sekä siihen, että tyyppihyväksyntöjä on myönnetty erilaisin perustein. Tämän lisäksi julkisen tiedon puuttuminen dokumentoinnista ja verifioinnista on haitannut läpinäkyvyyttä ja heikentänyt testien luotettavuutta. IMO:n MEPC 70 – kokouksessa lokakuussa 2016 hyväksyttiin uusi G8-tyyppihyväksyntäohjeistus, jossa on ratkaistu selvityksessä esiin tulleet ongelmat. Tällä on erityisen suuri merkitys Itämerellä liikennöiville aluksille.