Meriturvallisuus

Turvallinen ja vastuullinen merenkulku on edellytys laadukkaalle varustamotoiminnalle. Suomen Varustamot ry:n tavoite on kehittää meriliikenteen turvallisuutta ja tekniikkaa. Toimimme yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston(http://www.trafi.fi) sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa(http://lvm.fi). Kansainvälistä varustamoalan edunvalvontaa tekniikka- ja turvallisuusasioissa hoidamme kansainvälisten merenkulkujärjestöjen kautta(http://www.imo.org).

ISM

International safety Management koodi hyväksyttiin IMO:ssa 1993/94 ja on vuoden 1998 jälkeen koskenut kaikkia kansainvälisessä liikenteessä olevia yli 500 GT kauppaaluksia. Suomessa ISM: koodin perustuva turvallisuusjohtamisjärjestelmä on ollut pakollinen vuodesta 1996(Matkustaja ja roro alukset) ja vuodesta 1998(muut alukset). Suomessa sen käyttöä valvoo, matkustajaaluksien kohdalla liikenteen turvallisuusvirasto(Trafi) ja rahtialusten kohdalla myös kansainväliset luokituslaitokset.

ISPS

International Ship and Port Facility Security Code tuli maailmanlaajuisesti voimaan 2004 ja sen tarkoitus on turvata stamien ja aluksien turvallisuuta sekä ehkäistä terroriiskujen mahdollisuutta näihin. ISPS koodi syntyi pitkälti New-Yorkin 11 syyskuutta 2001 tapahtumien jälkeen ja sitä valvoo suomessa Trafi.

Foresea

Läheltä piti tilanteet ja niiden analysointi ovat tärkeä osaalue meriturvallisuutta. Läheltä piti tilanteen tai pienen onnettomuuden tapahtuessa tulisi tapahtunutta analysoida ja kaikin puolin "oppia" erehdyksestä sekä myös mahdollisuuksien mukaan jakaa tietoa muille. Suomen varustamot osallistuu aktiivisesti Foresea hankkeeseen, jonka tarkoitus on luoda, anonyyminen raportointijärjestelmä ja tietokanta, läheltä piti tilanteita varten. Foresea perustuu Ruotsissa käytössä olevaan Insjö raportointijärjestelmään ja sen toimminnasta vastaa ulkopuolinen kolmas taho ja näin ollen sinne raportoitu tieto myös pysyy anonyyminä.

Port State Control

Port State Control on kansainvälinen valvontajärjestelmä. Valvontaa kohdistetaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti huonokuntoisiin aluksiin. Euroopan aluella on voimassa Paris Memorandum of Understanding on Port State Control sopimus johon kuuluu 27 euroopan maata sekä Kanada. Vastaavia sopimuksia on ympäri maailman ja tarkastukset tehdään samojen periaatteuden mukaan.
Vastuu siitä, että merenkulussa noudatetaan kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä on merenkulunharjoittajilla. Merillä liikkuu kuitenkin huonokuntoisia aluksia, jotka voivat olla vaaraksi miehistölleen ja ympäristölle. Näiden alusten pääsy EU-alueen satamiin halutaan estää Euroopassa lainsäädännöllä, jota satamavaltioden on noudatettava. Satamavaltiodirektiivi velvoittaa tekemään tarkastuksia Suomen satamissa vierailevissa aluksissa .