Muut kysymykset

Onnettomuudet

Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista. Itämerellä liikkuvien laivojen lukumäärä ja lastin määrä ovat kasvaneet jatkuvasti ja tällä hetkellä Itämerellä liikennöi joka hetki noin 2000 suurikokoista alusta ja kuukausittain keskimäärin 3500 - 5000 alusta. Merenkulku Itämerellä on haasteellista johtuen Itämeren ominaispiirteistä: Itämeri on matala, sen rannikko on rikkonainen ja saaristoinen sekä talvisin se on merijään peittämä. Merenkulun turvallisuuteen panostaminen, nykyaikainen aluskanta sekä varustamoiden että laivojen turvallisuuskulttuurin kehittäminen takaavat parhaat edellytykset onnettomuuksien välttämiselle.

Itämeri on erityisen herkkä öljy- ja kemikaalipäästöjen vaikutuksille. Kylmässä vedessä öljy hajoaa hitaasti ja haitta-aineet vaikuttavat pitkään. Merialueet ovat pieniä ja öljylautta leviää nopeasti rantoihin ja saaristoihin. öljyntorjuntaa.

Alusten romutus ja kierrätys

Alusten romutukseen ja kierrätykseen liittyvät IMO:n Hongkongin yleissopimuksen, Baselin yleissopimuksen ja EU:n jätteensiirtoasetus. Hongkongin yleissopimus hyväksyttiin vuonna 2009. Se on avoinna IMO:n jäseninä olevien maiden allekirjoitusta ja ratifiointia varten. Yleissopimuksen lähestymistapana on aluksen koko elinkaari: yleissopimuksessa vahvistetaan valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmä, joka kattaa aluksen koko elinkaaren suunnittelusta ja rakentamisesta toimintaan ja kierrätysvaiheeseen. Yleissopimuksella vahvistetaan maailmanlaajuiset pakolliset vaatimukset sen varmistamiseksi, että alukset kierrätetään turvallisesti, ympäristön kannalta järkevästi, tehokkaasti ja toimivasti. Merkittävää on se, että vaarallisten aineiden käyttöä laivanrakennuksessa rajoitetaan. Yleissopimusta sovelletaan bruttovetoisuudeltaan yli 500 GT aluksiin sekä alusten kierrätyslaitoksiin.

YK:n Baselin yleissopimus hyväksyttiin vuonna 1989 ja se sääntelee vaarallisten jätteiden siirtoa kansainvälisten rajojen yli. Baselin yleissopimusta sovelletaan kaikkiin aluksiin, jotka yleissopimuksessa määritellään jätteeksi. Määräyksestä ei voi poiketa minkään alustyyppien osalta. Romutettaviksi tarkoitettuja käytöstä poistettuja aluksia pidetään kansainvälisessä oikeudessa jätteenä. Niitä pidetään vaarallisena jätteenä, jos ne sisältävät runsaasti vaarallisia aineita tai jos niitä ei ole asianmukaisesti tyhjennetty lastina olleista vaarallisista aineista. Tällaista alusta ei siis saa viedä EU:sta romutettavaksi sellaiseen maahan, joka ei ole OECD:n jäsen. Sen sijaan alus on romutettava jossain OECD-maassa ympäristöä säästävällä tavalla taikka puhdistettava niin, ettei se enää ole vaarallista jätettä. EU:n jätteensiirtoasetuksen tarkoitus on varmistaa ympäristönsuojelu, kun jätettä siirretään. Asetuksella pannaan Baselin yleissopimus täytäntöön EU:ssa.