Työvoima­kustannusten palautus­järjestelmä

Työvoimakustannusten palautusjärjestelmä on suomalaisen merenkulun ja huoltovarmuuden kannalta välttämätön.

Suomalaista merenkulkua tuetaan EU:n komission asettamien valtiontukisääntöjen mukaisesti. EU:n tavoitteena on eurooppalaisten varustamoiden kilpailukyvyn turvaaminen suhteessa halpalippumaihin. Kansalliset heikennykset EU:n tukilinjauksiin asettaisivat Suomen heikompaan asemaan muihin EU-maihin verrattuna, Suomen ollessa EU-maista kaikista riippuvaisin merikuljetuksista.

Suomen tuonti, vienti ja huoltovarmuus lepäävät merenkulun varassa. Jopa 90% Suomen ulkomaankaupasta kuljetetaan meritse. Merikuljetusten jatkuvuus kaikissa oloissa on kriittisen tärkeää yhteiskuntamme toimivuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Merikuljetusten huoltovarmuuden tae kriisitilanteessa ovat Suomen lipun alla kulkevat jäävahvisteiset alukset, jotka on miehitetty olosuhteet tuntevalla miehistöllä. Kaikki Suomen lipun alla kulkevat alukset kuljettavat rahtia. Rahtialusten lisäksi, myös matkustaja-autolautat ja matkustajia kuljettavat ropax-alukset kuljettavat merkittävän osuuden ulkomaankaupastamme. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen muututtua Ukrainan sodan myötä, merikuljetusten merkitys on korostunut entisestään.

Merenkulun miehistötuen osalta kyse ei ole niinkään valtion maksamasta tuesta, vaan työvoimakustannusten palautusjärjestelmästä, jossa valtio hyvittää sille maksetut työntekijöiden verot sekä sosiaali- ja eläkemaksut. Työvoimakustannusten palautusjärjestelmällä pienennetään eurooppalaisten henkilöstökustannuksia kilpailukykyiselle tasolle, jotta varustamot pystyvät palkkaamaan henkilöstöä omista kotimaistaan. Tukijärjestelmän poistaminen johtaisi laivojen ulosliputtamiseen Suomesta, esimerkiksi Viron tai Ruotsin lipun alle. Rahaa ei säästyisi valtion budjetista, suomalaisia merenkulkijoita jäisi työttömäksi ja valtion verotulot merenkulusta sekä merenkulkijoiden tuloverot jäisivät saamatta. Lisäksi tukijärjestelmän poistaminen vaarantaisi Suomen huoltovarmuuden.

 

 

Matkustaja-alustuki grafiikka: Suomen Merimies-Unioni

Suomen Varustamot Ry