Kansallinen merenkulku­politiikka

Suomen Varustamot ry osallistuu merenkulkupoliittiseen päätöksentekoon niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tavoitteenamme on turvata suomalaisten varustamoiden kilpailukyky ja toimintaedellytykset alan kaikilla osa-alueilla. Siksi olemme aktiivisia alan tärkeimmillä foorumeilla ja otamme kantaa kaikkiin varustamoiden toimintaan ja suomalaiseen merenkulkuun liittyviin asioihin.

Valtioneuvosto on tammikuussa 2019 hyväksynyt Suomen meripolitiikan linjaukset

Tarkoituksena on, että Suomi kehittää meripolitiikasta selkeän vahvuusalueen. Suomella tulee olla korkeatasoinen meriosaaminen ja innovatiivinen, jatkuvasti menestyvä meriklusteri sekä toimiva että turvallinen ja ympäristövastuullinen logistiikka.

Meripolitiikan kärjiksi on valittu merten suojelu, merilogistiikka, meriklusteri ja merellinen tuotanto. Kaikkiin näihin kärkiin liittyvät horisontaalisina teemoina muun muassa digitalisaatio, tutkimus ja koulutus sekä kansainvälinen vaikuttaminen ja turvallinen toimintaympäristö. Kaikkia linjauksissa esitettyjä toimia ohjaavat YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 tavoitteet ja kestävän sinisen kasvun periaatteet.

Meriympäristöön kohdistuu jatkuvasti yhä enemmän paineita, kuten ilmastonmuutos ja roskaantuminen. Samaan aikaan meriliikenne ja koko logistiikka ovat suurten muutosten edessä. Suomen meriklusteri on merellisten elinkeinojen muodostama kokonaisuus, jossa toimii noin 3 000 yritystä. Sen taloudellinen ekosysteemi on jo nyt merkittävä teollisuussektori, jonka kokonaisliikevaihto on jo 13 miljardia euroa. Kilpailukyvyn ylläpitäminen ja avautuvien markkinoiden hyödyntäminen ovat avaintekijöitä meriklusterinkasvulle. Meripolitiikan linjaukset löytyvät kokonaisuudessaan Valtioneuvoston kanslian sivuilta: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8060c798

 

Valtioneuvoston kanslian alaisuudessa toimiva ohjausryhmä, joka vastaa kansallisen meripolitiikan kehittämisestä on laatinut Suomen Itämeren alueen strategian (2017).

Lisätietoja Suomen meripolitiikasta:
http://vnk.fi/meripolitiikka