Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä:

Suomen Varustamot ry
Aleksanterinkatu 44
00100 Helsinki

2. Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa:

Maija Mattila
Puh. +358 400 560 594
Sähköposti: maija.mattila@shipowners.fi

3. Henkilörekisteri:

Sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Suomen Varustamot ry:n henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu pitää yhteyttä Suomen Varustamot ry:n edunvalvonnan kannalta tärkeisiin sidosryhmiin ja rekisteriä päivitettäessä rekisteröidyn antama suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito sidosryhmiin.

5. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

⦁ Nimitiedot
⦁ Osoitetiedot
⦁ Sähköpostitiedot
⦁ Puhelinnumerot

6. Tietolähteet

Suomen Varustamot ry kerää henkilötietoja julkisista lähteistä ja kutsujen yhteydessä.

7. Luovutukset ja siirrot

Suomen Varustamot ry ei luovuta henkilötietoja eteenpäin.

8. Säilytysaika

Suomen Varustamot ry säilyttää henkilötietoja korkeintaan kolmen vuoden ajan. Sidosryhmien yhteyshenkilöt vaihtuvat tasaisin väliajoin, jonka vuoksi henkilötietoja ei ole tarpeellista säilyttää yli kolmea vuotta. Kolmen vuoden säilytysaika perustuu tietojen tarpeellisuuteen ja pitkäkestoisiin sidosryhmäyhteyksiin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojasääntelyn mukaan Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy
tietoihin ja saada vahvistus henkilötietojen käsittelystä. Tietoihin
pääsy pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti Suomen Varustamot ry:lle kohdassa 1. ja 2. annettuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus oikaista epätarkat tai virheelliset
henkilötiedot. Tiedon oikaisu pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti
Suomen Varustamot ry:lle kohdassa 1. ja 2. annettuun osoitteeseen.

Henkilötiedot poistetaan, kun lakisääteinen säilytysaika on päättynyt tai rekisteröity on pyytänyt henkilötietojen poistamista.

Mikäli Suomen Varustamot ry ei pysty toteuttamaan Rekisteröidyn pyyntöä, Suomen Varustamot ry ilmoittaa Rekisteröidylle viimeistään kuukauden kuluessa syyn kielteiseen vastaukseen.

Jos Rekisteröity katsoo, että hänen tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia on loukattu, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.