Meri­turvallisuus

EMSA on julkaissut EMSAFE meriturvallisuusraportin

Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA on julkaissut Euroopan meriturvallisuusraporttinsa (EMSAFE), joka on ensimmäinen kattava katsaus Euroopan unionin meriturvallisuuteen. Digitalisaatio, hiilestä irtautuminen ja inhimilliset tekijät on määritelty tärkeimmiksi kysymyksiksi, joihin on puututtava meriturvallisuuden parantamiseksi tulevina vuosina.

https://emsa.europa.eu/emsafe

SOLAS (Safety Of Lives At Sea) -yleissopimus

Ensimmäinen SOLAS-sopimus tehtiin jo vuonna 1929 Titanicin uppoamisen seurauksena. Aina suurien merionnettomuuksien seurauksena SOLAS -sääntöjä on kehitetty edelleen.

Viimeaikaisia tapahtumia jotka ovat johtaneet SOLAS-muutoksiin ovat mm. m/s Scandinavian Starin palo ja m/s Estonian uppoaminen. Myös öljytankkereiden m/t Erikan ja m/t Prestigen katkeamiset ovat vaikutta-neet paljon turvallisuuslainsäädännöt kehittämiseen. SOLAS yleissopimusta on uudistettu vuosina 1948, 1960 ja 1974. Nyt voimassa olevan SOLAS 1974 yleissopimuksen protokolla vuodesta 1988.

ISM, ISPS ja GMDSS vaatimukset ovat osa SOLAS yleisopimusta ja sitä kehitellään jatkuvasti. Muutoksia yleissopimukseen tekee IMO:n meriturvallisuuskomitea (MSC) jonka kokouksiin myös Suomen Varustamot  osallistuu, osana Suomen valtuuskuntaa.

ISM (International Safety Management -koodi)

ISM koodi  hyväksyttiin IMO:ssa 1993/94 ja koskee kaikkia kansainvälisessä liikenteessä olevia yli 500 GT kauppa-aluksia. Suomessa ISM: koodin perustuva turvallisuusjohtamisjärjestelmä on ollut pakollinen Roro- ja Ropax-aluksille vuodesta 1996 ja vuodesta 1998 kaikille muille alustyypeille. Suomessa sen käyttöä valvoo, matkustaja-aluksien kohdalla liikenteen turvallisuusvirasto(Trafi) ja rahtialusten kohdalla myös kansainväliset luokituslaitokset.

ISPS (International Ship and Port Facility Security -koodi)

ISPS-koodi tuli maailmanlaajuisesti voimaan 2004 ja sen tarkoitus on turvata satamien ja aluksien turvallisuuta sekä ehkäistä terrori-iskujen mahdollisuutta näihin. ISPS koodi syntyi pitkälti New-Yorkin 11 syyskuutta 2001 tapahtumien jälkeen ja sitä valvoo suomessa Trafi.

Port State Control

Port State Control on kansainvälinen valvontajärjestelmä. Valvontaa kohdistetaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti huonokuntoisiin aluksiin. Euroopan aluella on voimassa Paris Memorandum of Understanding ”Paris MoU” sopimus johon kuuluu 27 Euroopan maata sekä Kanada. Vastaavia sopimuksia on ympäri maailman ja tarkastukset tehdään samojen periaatteiden mukaan.
Vastuu siitä, että merenkulussa noudatetaan kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä on merenkulun harjoittajilla. Merillä liikkuu kuitenkin huonokuntoisia aluksia, jotka voivat olla vaaraksi miehistölleen ja ympäristölle. Näiden alusten pääsy EU-alueen satamiin halutaan estää Euroopassa lainsäädännöllä, jota satamavaltioden on noudatettava. Satamavaltiodirektiivi velvoittaa tekemään tarkastuksia Suomen satamissa vierailevissa aluksissa.

Myös tekniset kysymykset liittyvät olennaisesti meriturvallisuuteen ja aluksen turvalliseen käyttöön. Tekninen turvallisuus perustuu merenkulussa pitkälti kansainvälisten luokituslaitosten sääntöihin ja kokemukseen. Kansainvälisellä tasolla teknisiä sääntöjä säädetään myös kansainvälisen merenkulku-järjestön (IMO) toimesta. Suomen Varustamot seuraa teknisten sääntöjen kehitystä ja vaikuttaa omalta osaltaan niitten sisältöön omien kattojärjestöjensä ECSA:n ja ICS:n kautta sekä osallistumalla Traficomin (Traficom) ja Liikenne ja viestintä ministeriön lainsäädännön valmistelutyöhön.

Lastiturvallisuus ja lastin kiinnittäminen

Koska alus useimmiten kuljettaa lastia niin oleellista meriturvallisuuden kannalta on myös lastin turvallisuus aluksessa. Lasti voi olla kiinteitä irtolasti esimerkiksi viljaa, öljyä tai konttiin/traileriin lastattu kappaletavara. Aluksissa kuljetetaan myös erinäisiä kansilasteja, kuten puutavaraa, kontteja, koneita sekä muita laitteita jotka voivat olla haastavia lastiturvallisuuden kannalta. Aluksissa kuljetetaan myös vaarallisia ja haitallisia aineita joiden turvallisuudesta säädetään useassa eri laissa ja määräyksissä.
Lastin kiinnittäminen aluksessa kuljetuksen ajaksi on olennainen osa lastiturvallisuutta ja koska laivoissa kuljetetaan mitä erilaisempia lasteja lastin oikea kiinnittäminen voi olla haastavaa. Suomen Varustamot toimii aktiivisesti eri forumeissa edistääkseen lastinkiinnityskäytäntöjä sekä aluksissa että myös muissa kuljetusmuodoissa jotka päätyvät laivalasteiksi.

Vaaralliset aineet

Vaarallisia aineita ovat esim. öljytuotteet, kemikaalit, kaasut sekä erinäisiä pakattuja vaarallisia aineita. Näiden aineiden kuljetuksista säädetään erinäisissä kansainvälisissä sopimuksissa laissa kuten IMO:n SOLAS ja MARPOL yleissopimuksissa sekä myös Euroopan unionin direktiiveissä