Merenkulun ympäristömääräykset

Suomen merenkulkua koskeva ympäristölainsäädäntö muodostuu kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n säädöksistä, EU-direktiiveistä, HELCOM- suosituksista sekä kansallisesta lainsäädännöstä.

Merenkulun ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön kulmakiven muodostaa IMO:n MARPOL 73/78 -yleissopimus liitteineen. IMO:lla on myös muita tärkeitä sopimuksia ja ohjeita. EU on antanut joitakin omia merenkulkua koskevia direktiivejä ja osa IMO:n päätöksistä on saatettu voimaan myös direktiivien avulla. Suomi on muiden Itämeren maiden sekä EU:n kanssa allekirjoittanut Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimuksen eli ns. Helsingin sopimuksen. Suomalainen merenkulun ympäristönsuojelulain (29.12.2009/1672) tarkoitus on ehkäistä alusten tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista.

Merenkulun hiilidioksidipäästöjä mitataan ja seurataan aluskohtaisella tarkkuudella ja tulokset raportoidaan Euroopan komissiolle. EU:n seuranta-, raportointi- ja todentamisjärjestelmä (Monitoring, Reporting, Verifying), eli niin kutsuttu MRV päästönmittausjärjestelmä on osa merenkulun päästöjen vähentämistoimia.

Euroopan komissio on heinäkuussa 2021 julkaissut Fit-for-55-ilmastopaketin, jonka avulla pyritään vähentämään EU:n päästöjä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Ilmastopaketissa on neljä merenkulkua koskevaa aloitetta: 1) Merenkulun sisällyttäminen EU:n päästökauppaan 2) vaihtoehtoisten ja uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseen tähtäävä FuelEU Maritime 3) Energiaverodirektiivin uudistus ja 4) Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfradirektiivi. Neuvottelut ilmastopaketista ovat käynnissä.

MARPOL 73/78 -yleissopimus (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)

  • Liite I Öljy- ja öljytuotteet
  • Liite II Irtolastina kuljetettavat vaaralliset nestemäiset aineet
  • Liite III Meriympäristölle vaaralliset pakatut aineet
  • Liite IV Alusten käymäläjätevedet
  • Liite V Kiinteät jätteet
  • Liite VI Ilmansuojelu

Painolastivesiyleissopimus (International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments)

Laivojen myrkyllisten pohjamaalien käytön kieltävä yleissopimus (International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems, AFS)

Laivojen kierrätystä koskeva yleissopimus (The Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009)

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO: www.imo.org

Mats Björkendahl
Erityisasiantuntija, Merenkulun ympäristöasiat ja alustekniikka

Mats Björkendahl toimii merenkulun ympäristöasioiden ja alustekniikan erityisasiantuntijana. Puhelin: +358 400 665 228, sähköposti: mats.bjorkendahl@shipowners.fi