Meriklusteri

Merenkulku ja siihen liittyvä osaaminen ovat Suomen talouden kivijalka. Suomella on mahdollisuus tulla maailman johtavaksi meriklusteriksi, kun meriklusterin globaalit markkinat kasvavat lähivuosikymmeninä merkittävästi.

Meriklusteri työllistää yli 50 000 henkilöä ympäri maata ja sen liikevaihto on yli 13 miljardia euroa. Suomen meriklusterille vastuullisuus on toimintatapa ja kilpailuetu. Suomalaiset varustamot ovat jo vuosien ajan olleet eturintamassa ja toimineet referensseinä ja testialustoina meriteollisuuden innovaatioille.

Laivanrakennuksesta uusiutuvaan energiaan, merenkulkuun ja siniseen kasvuun: meriklusteri on monen eri sektorin yhteistyöverkosto.

Suomen Meriklusteri esittäytyy Helsingin Sanomien välissä julkaistussa erikoisliitteessä. Lue lisää meriklusterin mahdollisuuksista ja ainutlaatuisesta yhteistyöstä:  Suomen_meriklusteri_HS_20.5.2018

Suomen meriklusterin vahva kasvu jatkui vuonna 2018

Meriklusteriyritysten merisektorin toimintojen kokonaisliikevaihto nousi 14,3 miljardiin euroon vuonna 2018. Kasvu on jatkunut kahdeksan vuotta peräkkäin ja edelliseen vuoteen verrattuna sitä oli 5,0 %. Merisektorin kokonaishenkilöstömäärä nousi 49 600 henkilöön.

Meriteollisuusyritysten kokonaisliikevaihto oli 9,1 mrd. euroa. Meriteollisuudessa liikevaihdon kasvu oli erityisen suurta, sillä liikevaihto oli 9,8 % suurempi kuin vuonna 2017. Meriteollisuusyritykset työllistivät vuonna 2018 yhteensä 30 600 henkilöä merisektoriin liittyvässä liiketoiminnassaan. Meriteollisuudessa varsinkin risteilyalusten rakentamisen hyvä markkinatilanne näkyi jälleen luvuissa, kertoo taloudellisten tunnuslukujen päivityksestä vastannut erikoistutkija Tapio Karvonen Turun yliopiston Brahea-keskuksesta. Suurimpien telakoiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi lähes 30 %. Offshore-liiketoiminnan heikko markkinatilanne sen sijaan jatkui yhä. Vuoden 2019 luvuissa positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan edelleen vahvana laivanrakennuksen osalta.

Varustamoiden ja muiden merenkulkuun liittyvien elinkeinojen muodostaman toimialaryhmän liikevaihto oli 3,3 mrd. euroa. Luku oli jonkin verran pienempi kuin edellisen vuoden luku, mutta lasku johtui pääosin tarkentuneesta yritysten tilinpäätöstietojen analysoinnista. Erot eri rahtimarkkinoiden kehityksessä ovat kuitenkin nähtävissä ja esimerkiksi matkustaja-autolauttaliikenteessä liikevaihto laski. Satamatoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 1,6 miljardiin euroon. Satamissa käsiteltiin edellistä vuotta enemmän tavaraa ulkomaan merikuljetusten määrän kasvaessa 5,1 %.

Meriteollisuudessa ja satamatoiminnoissa henkilöstömäärä kasvoi vajaat 6 prosenttia. Merenkulkuelinkeinojen osalta muutosta ei voida tilastollisesti pätevästi esittää laskentaperusteiden muutosten vuoksi.

Meriklusterin tunnuslukujen päivitystyön on toteutettanut Turun yliopiston Brahea-keskus osana Meritietoportaali-hanketta, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). Vuoden 2019 luvut tullaan julkaisemaan loka-marraskuussa 2020.

 

Lähde: Turun yliopiston Brahea-keskus.

Meriklusterin keskeisimmät elinkeinoelämän toimijat tekevät yhteistyötä Suomen Meriklusteri hankkeen tiimoilta:

Suomen Varustamot:  Jäsenistöön kuuluu 26 varustamoa ja 111 alusta ulkomaanliikenteessä. Näiden varustamoiden liikevaihto 2016 oli 2,4 miljardia euroa.   Merimiesammateissa Suomessa työskentelee noin 9 000 . Suomen alusrekisterissä yli 15-metrisiä kauppalaivoja 688, suurin osa pieniä.

Satamaoperaattorit: Ahtaus- ja terminaalitoimintaa, tavarankäsittelyä ja logistiikkapalveluja hoitavia yrityksiä, 40 jäsenyritystä.   Jäsenyritykset käsittelevät vuosittain tavaraa yli 50 miljoonaa tonnia. Jäsenyritysten palveluksessa noin 3000 henkilöä.

Meriteollisuus: Meriteknisen alan laitevalmistajia, kokonaistoimittajia, suunnittelutoimistoja, ohjelmisto-, materiaali- ja järjestelmätoimittajia sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshoretelakoita.   Liikevaihto noin 8 miljardia euroa.  Viennin osuus yli 90 %. Työllistää noin 30 000.

Satamat: Päätoimisia satamayhtiöitä 24, palveluksessa noin 600 henkilöä. Lisäksi teollisuuden omia satamia.   Kautta kulkee noin 95 % Suomen ulkomaankaupan tuonnista ja viennistä.   Vuonna 2017 ulkomaan tavaraliikenne satamissa noin 98,7 miljoonaa tonnia. Kasvua edellisvuoteen 4,1%.

Meriklusteri työllistää välittömästi noin 50 000 henkilöä ja välillisesti jopa 0,5 miljoonaa Liikevaihto noin 13 miljardia (2016). Mukana on noin 3 000 yritystä. Merikuljetusten osuus Suomen tuonnista on 80 % ja viennistä 90 % .