Meriklusteri

Merenkulku ja siihen liittyvä osaaminen ovat Suomen talouden kivijalka. Suomella on mahdollisuus tulla maailman johtavaksi meriklusteriksi, kun meriklusterin globaalit markkinat kasvavat lähivuosikymmeninä merkittävästi.

Meriklusteri työllistää yli 50 000 henkilöä ympäri maata ja sen liikevaihto on yli 13 miljardia euroa. Suomen meriklusterille vastuullisuus on toimintatapa ja kilpailuetu. Suomalaiset varustamot ovat jo vuosien ajan olleet eturintamassa ja toimineet referensseinä ja testialustoina meriteollisuuden innovaatioille.

Laivanrakennuksesta uusiutuvaan energiaan, merenkulkuun ja siniseen kasvuun: meriklusteri on monen eri sektorin yhteistyöverkosto.

Suomen Meriklusteri esittäytyy Helsingin Sanomien välissä julkaistussa erikoisliitteessä. Lue lisää meriklusterin mahdollisuuksista ja ainutlaatuisesta yhteistyöstä:  Suomen_meriklusteri_HS_20.5.2018

Nyt voit lukea Suomen Meriklusterin yrityksistä, innovaatioista ja ainutlaatuisesta yhteistyöstä myös Meriklusterin Vuosikirjasta 2019: FMC Yearbook 2019

Suomen Meriklusterin tunnusluvut 2017 on julkistettu

Meriklusteriyritysten merisektorin toimintojen kokonaisliikevaihto nousi 13,6 miljardiin euroon vuonna 2017. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,6 %. Merisektorin kokonaishenkilöstömäärä nousi 48 500 henkilöön.

Meriteollisuusyritysten kokonaisliikevaihto oli 8,33 mrd. euroa kasvaen 3,6 % edellisestä vuodesta. Meriteollisuusyritykset työllistivät vuonna 2017 yhteensä 29 000 henkilöä merisektoriin liittyvässä liiketoiminnassaan. Meriteollisuudessa varsinkin risteilyalusten rakentamisen hyvä markkinatilanne näkyi luvuissa. Varustamoiden ja muiden merenkulkuun liittyvien elinkeinojen muodostaman toimialaryhmän liikevaihto kasvoi 4,3 % ja oli 3,62 mrd. euroa. Rahtimarkkinoiden suotuisa kehitys on tärkein taustatekijä. Matkustajaliikenteen puolella muutos on ollut pienempää. Satamatoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto pysyi ennallaan 1,38 mrd. eurossa. Toimialalla edellinen vuosi 2016 oli ollut liikevaihdon vahvan kasvun aikaa, jota nyt seurasi tasaantumisen vuosi. Satamissa käsiteltiin kuitenkin edellistä vuotta enemmän tavaraa, koska ulkomaan merikuljetusten määrä kasvoi 4,1 %. Satamatoiminnoissa henkilöstömäärä väheni, muissa toimialaryhmissä määrä kasvoi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Turun yliopiston Brahea-keskus. Meriklusterin tunnuslukujen päivitystyö on toteutettu osana Meritietoportaali-hanketta, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Meriklusterin keskeisimmät elinkeinoelämän toimijat tekevät yhteistyötä Suomen Meriklusteri hankkeen tiimoilta:

Suomen Varustamot:  Jäsenistöön kuuluu 26 varustamoa ja 111 alusta ulkomaanliikenteessä. Näiden varustamoiden liikevaihto 2016 oli 2,4 miljardia euroa.   Merimiesammateissa Suomessa työskentelee noin 9 000 . Suomen alusrekisterissä yli 15-metrisiä kauppalaivoja 688, suurin osa pieniä.

Satamaoperaattorit: Ahtaus- ja terminaalitoimintaa, tavarankäsittelyä ja logistiikkapalveluja hoitavia yrityksiä, 40 jäsenyritystä.   Jäsenyritykset käsittelevät vuosittain tavaraa yli 50 miljoonaa tonnia. Jäsenyritysten palveluksessa noin 3000 henkilöä.

Meriteollisuus: Meriteknisen alan laitevalmistajia, kokonaistoimittajia, suunnittelutoimistoja, ohjelmisto-, materiaali- ja järjestelmätoimittajia sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshoretelakoita.   Liikevaihto noin 8 miljardia euroa.  Viennin osuus yli 90 %. Työllistää noin 30 000.

Satamat: Päätoimisia satamayhtiöitä 24, palveluksessa noin 600 henkilöä. Lisäksi teollisuuden omia satamia.   Kautta kulkee noin 95 % Suomen ulkomaankaupan tuonnista ja viennistä.   Vuonna 2017 ulkomaan tavaraliikenne satamissa noin 98,7 miljoonaa tonnia. Kasvua edellisvuoteen 4,1%.

Meriklusteri työllistää välittömästi noin 50 000 henkilöä ja välillisesti jopa 0,5 miljoonaa Liikevaihto noin 13 miljardia (2016). Mukana on noin 3 000 yritystä. Merikuljetusten osuus Suomen tuonnista on 80 % ja viennistä 90 % .