Meriklusteri

Merenkulku ja siihen liittyvä osaaminen ovat Suomen talouden kivijalka. Suomella on mahdollisuus tulla maailman johtavaksi meriklusteriksi, kun meriklusterin globaalit markkinat kasvavat lähivuosikymmeninä merkittävästi.

Meriklusteri työllistää yli 50 000 henkilöä ympäri maata ja sen liikevaihto on yli 14 miljardia euroa. Suomen meriklusterille vastuullisuus on toimintatapa ja kilpailuetu. Suomalaiset varustamot ovat jo vuosien ajan olleet eturintamassa ja toimineet referensseinä ja testialustoina meriteollisuuden innovaatioille.

Laivanrakennuksesta uusiutuvaan energiaan, merenkulkuun ja siniseen kasvuun: meriklusteri on monen eri sektorin yhteistyöverkosto.

Suomen Meriklusteri esittäytyy Helsingin Sanomien välissä julkaistussa erikoisliitteessä. Lue lisää meriklusterin mahdollisuuksista ja ainutlaatuisesta yhteistyöstä:  Suomen_meriklusteri_HS_20.5.2018

Meriklusterin yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on miljardeja euroja

Vuonna 2020 koronapandemia vaikutti meriklusterin toimijoihin ja talouteen merkittävästi.

Meriklusteriyritysten merisektorin toimintojen kokonaisliikevaihto oli 11,7 miljardia euroa vuonna 2020. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti 19 %. Merisektorin kokonaishenkilöstömäärä väheni 17 % ollen 40 500 henkilöä.

Meriteollisuusyritysten kokonaisliikevaihto oli 7,7 mrd. euroa, mikä tarkoittaa 15 %:n pudotusta edellisestä vuodesta. Meriteollisuusyritykset työllistivät vuonna 2020 yhteensä 25 400 henkilöä merisektoriin liittyvässä liiketoiminnassaan. ”Joukossa on yrityksiä, joiden kehitys on ollut positiivista, mutta varsinkin meriteollisuuden verkostoyrityksissä näkyy laivojen rakennusaikataulujen pidentäminen ja uusien tilausten lykkääntyminen”, arvioi taloudellisten tunnuslukujen päivityksestä vastannut erikoistutkija Tapio Karvonen Turun yliopiston Brahea-keskuksesta. ”Ensimmäinen koronavuosi näkyi merkittävänä pudotuksena meriteollisuuden liikevaihdossa ja toiselta vuodelta on odotettavissa samansuuntaista kehitystä. Alkuvuodesta näkymät olivat kuitenkin yritysten mukaan taas valoisammat. Maailmanpoliittisen tilanteen kiristyminen sekä koronapandemian mahdolliset vielä ilmenevät vaikutukset maailmankauppaan luovat kuitenkin uhkakuvia ja vaikuttavat alan yritysten toimintaan”, toteaa toimitusjohtaja Elina Andersson Meriteollisuus ry:stä.

Varustamoiden ja muiden merenkulkuun liittyvien elinkeinojen muodostaman toimialaryhmän liikevaihto oli 2,2 mrd. euroa, mikä oli peräti 41 % pienempi kuin edeltävänä vuotena. ”Koronapandemian vaikutukset merenkulkuun ovat olleet dramaattiset ympäri maailman. Erityisen rankasti ja pitkäaikaisesti pandemia ja siitä johtuneet matkustusrajoitukset vaikuttivat matkustajaliikenteeseen”, kertoo toimitusjohtaja Tiina Tuurnala Suomen Varustamot ry:stä. Monien rahtivarustamoidenkin liikevaihto laski ainakin jonkin verran. Syvin kuoppa ohitettiin kuitenkin sangen nopeasti, sillä vuosi 2021 näyttää ennakkotietojen valossa muodostuvan varustamoille selvästi edellistä paremmaksi. Valitettavasti Venäjän hyökkäys Ukrainaan on taas lisännyt epävarmuutta myös varustamosektorilla.

Satamatoimintojen liikevaihto pysyi suunnilleen ennallaan ollen 1,6 miljardia euroa. Satamissa käsitelty tavaramäärä kuitenkin väheni vuonna 2020, koska ulkomaan merikuljetusten määrä laski 5,2 %. Tavaramäärä jatkoi jo kolmatta vuotta peräkkäin vähenemistään myös vuonna 2021. ”Suomen satamat ja satamaoperoinnista vastaavat yritykset osoittivat resilienssinsä vakavan pandemian aikana toteuttamalla lukuisia toimia ja käytännön järjestelyjä yritystasolla, jotta kuljetusten sujuvuus ja tavarankäsittely voidaan turvata”, painottavat toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä Suomen Satamaliitto ry:stä ja toimitusjohtaja Juha Mutru Satamaoperaattorit ry:stä.

Henkilöstömäärät merisektoriin liittyvissä toiminnoissa vähenivät kaikissa toimialaryhmissä, meriteollisuudessa noin 14 %, merenkulkuelinkeinoissa peräti 27 % ja satamatoiminnoissa 12 %.

Turun yliopiston Brahea-keskus on toteuttanut meriklusterin tunnuslukujen päivitystyön Meriteollisuus ry:n, Suomen Varustamot ry:n, Suomen Satamaliitto ry:n ja Satamaoperaattorit ry:n toimeksiannosta.

 

Lähde: Turun yliopiston Brahea-keskus.

Meriklusterin keskeisimmät elinkeinoelämän toimijat tekevät yhteistyötä Suomen Meriklusteri hankkeen tiimoilta:

Suomen Varustamot:  Jäsenistöön kuuluu 25 varustamoa ja n. 110 alusta ulkomaanliikenteessä. Näiden varustamoiden liikevaihto on n. 2,4 miljardia euroa.   Merimiesammateissa Suomessa työskentelee noin 9 000 henkilöä. Suomen alusrekisterissä yli 15-metrisiä kauppalaivoja 688, suurin osa pieniä.

Satamaoperaattorit: Ahtaus- ja terminaalitoimintaa, tavarankäsittelyä ja logistiikkapalveluja hoitavia yrityksiä, 40 jäsenyritystä.   Jäsenyritykset käsittelevät vuosittain tavaraa yli 50 miljoonaa tonnia. Jäsenyritysten palveluksessa noin 3000 henkilöä.

Meriteollisuus: Meriteknisen alan laitevalmistajia, kokonaistoimittajia, suunnittelutoimistoja, ohjelmisto-, materiaali- ja järjestelmätoimittajia sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshoretelakoita.   Liikevaihto noin 8 miljardia euroa.  Viennin osuus yli 90 %. Työllistää noin 30 000.

Satamat: Päätoimisia satamayhtiöitä 24, palveluksessa noin 600 henkilöä. Lisäksi teollisuuden omia satamia.   Kautta kulkee noin 95 % Suomen ulkomaankaupan tuonnista ja viennistä.   Vuonna 2017 ulkomaan tavaraliikenne satamissa noin 98,7 miljoonaa tonnia. Kasvua edellisvuoteen 4,1%.

Meriklusteri työllistää välittömästi noin 50 000 henkilöä ja välillisesti jopa 0,5 miljoonaa. Liikevaihto on noin 14,5 miljardia euroa ja mukana on noin 3 000 yritystä. Merikuljetusten osuus Suomen tuonnista on 80 % ja viennistä 90 % .