Arbetskrafts­kostnadernas restitutions­system

Finsk sjöfart stöds inom ramen för statsunderstödsreglerna som EU kommissionen bestämt. Målet för EU är konkurrensneutralitet i relation till bekvämlighetsflaggländerna.

När det gäller sjöfart är det nödvändigtvis inte fråga om ett understöd utan om ett återbetalningssystem för arbetskraftsavgifter där staten ersätter arbetstagarnas skatter och social-och pensionsavgifter.

I Finland borde man övergå till ett nettolönesystem, vilket är allmän praxis i EU-länder och bl.a. i Sverige. Systemet tryggar ansvariga europeiska rederiers konkurrenskraft i förhållande till bekvämlighetsflaggländerna. Jämfört med det nuvarande systemet skulle nettolönen öka klarheten med och förståelsen för systemet och det skulle även förenkla och minska administrationsbördan samt stärka små rederiers ställning.

Hans Ahlström
Senior Advisor