Huoltovarmuus

Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättömiä väestön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä maanpuolustuksen materiaalisten edellytysten turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa.

Logistisesti Suomi on saari ja riippuvainen merenkulun ulkomaanliikenteestä. Kriisitilanteessa yhteyden maailmalle turvaavat Suomen lipun alla kulkevat jäävahvisteiset alukset, jotka on miehitetty olosuhteet tuntevalla miehistöllä.Huoltovarmuuden turvaamiseksi on varmistettava riittävä tonnisto.

Jäänmurtajien käyttö ja jäävahvisteisten lastialusten sekä matkustaja-alusten liikennöintireitit ovat samalla myös Suomen huoltovarmuusreittejä.

Vesikuljetuspooli

Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva Vesikuljetuspooli on Huoltovarmuuskeskuksen ohjauksessa toimiva, Logistiikkasektoriin kuuluva, valtakunnallinen varautumisorganisaatio. Pooli on toiminut vuodesta 2005 alkaen. Vesikuljetuspoolin viisi toimialaaovat: varustamot, satamaoperaattorit, satamat, huolinta sekä meriteollisuuden uudisrakennus ja huolto- ja korjauspalvelut. Poolin piirissä on noin 70 huoltovarmuuskriittistä yritystä. Poolin toimisto on sijoitettu Suomen Varustamot ry:n yhteyteen.

Poolin tehtävänä on:

  • määrittää toimialansa huoltovarmuuskriittiset yritykset ja tukea näiden yritysten varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
  • osallistua yhdessä alansa järjestöjen ja viranomaisten kanssa merenkulun toimintaedellytysten turvaamiseen
  • edistää varautumisen yhteistoimintaa kuljetus- ja logistiikka-alan yritysten ja viranomaisten kesken
  • osallistua kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitämiseen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Vesikuljetuspooli tukee toimialansa huoltovarmuuskriittisten yritysten ja niiden tärkeiden kumppaneiden varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin järjestämällä riskienhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen koulutustilaisuuksia ja harjoituksia.

Pooli pyrkii toiminnallaan edistämään avointa yhteistoimintaa viranomaisten ja yrityksien kesken tavoitteena tunnistaa yritysten toimintaedellytyksiä merkittävästi haittaavat tekijät ja sopia ennakolta häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämistä toimintatavoista ja järjestelyistä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Pooli seuraa merenkulun kansainvälistä toimintakenttää tavoitteena ylläpitää elinkeinon kilpailukyky tasolla, mikä mahdollistaa Suomen lippua käyttävän tonniston olemassaolon.

Poolin puheenjohtajana toimii Tiina Tuurnala, Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja.

Selvitys merenkulun huoltovarmuudesta ja Suomen elinkeinoelämästä – TOIMINTAYMPÄRISTÖN TARKASTELU VUOTEEN 2030

Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvan Vesikuljetuspoolin toimeksiannosta tehty selvitys tarkastelee Suomen ulkomaankaupan meriliikenteen huoltovarmuutta ja arvioi sen tilaa noin vuoteen 2030 saakka. Selvitys on valmistunut syksyllä 2018.

Merenkulun huoltovarmuus ja Suomen elinkeinoelämä – TOIMINTAYMPÄRISTÖN TARKASTELU VUOTEEN 2030

Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskapasiteetti -selvitys

Vesikuljetuspoolin tuottama ”Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskapasiteetti” -selvitys arvioi, millainen on tämänhetkinen Suomen huoltovarmuudelle riittävä merikuljetuskapasiteetti. Arvio perustuu todellisiin liikennemääriin ja poikkeusoloista tehtyihin skenaarioihin.

HVO_SuomenMerikuljetustenHuoltovarmuus_280223

Juha Savisaari
Poolisihteeri

Juha Savisaari toimi poolisihteerinä Huoltovarmuusorganisaatiossa.
+358 520 1694 juha.savisaari@shipowners.fi