Polarikoodi

IMO:ssa tuli vuoden 2018 alusta voimaan pakollinen koodi polaarialueiden meriturvallisuuden ja meri-ympäristön suojelun lisäämiseksi. Polaarikoodin tarkoitus on täydentää olemassa olevia IMO:n instru-mentteja, kuten SOLAS – ja MARPOL –yleissopimuksia polaarialueilla operoivien laivoihin kohdistuvien riskien vähentämiseksi. Kyseiset riskit aiheutuvat ympäristöolosuhteista ja pitkistä etäisyyksistä. Tavoitteena on tehdä yhteiset säännöt sekä arktiselle että antarktiselle alueelle, mutta rantavaltiot voivat lisäksi UNCLOS:n nojalla säännellä liikennettä omilla aluevesillään.

Itämeri ei kuulu polaarikoodin maantieteelliseen alueeseen. Koodi koskee ensimmäisessä vaiheessa SOLAS –aluksia, jotka purjehtivat Polaarialueilla, erityisesti matkustaja- ja lastialuksia. Myöhemmin on tarkoitus päättää muiden alustyyppien ottamisesta mukaan koodiin.

Suomen Varustamot on osallistunut aktiivisesti polaarikoodin valmistelutyöhön. SV on halunnut varmistaa, että myös muiden kuin IACS:n PC-luokkien mukaan rakennetut alukset voivat jatkossakin purjehtia arktisella alueella, kun vallitsevat jääolosuhteet sen sallivat. Olemme vaikuttaneet siihen, että Itämeren talviolosuhteissa hankittu jäänavigointikokemus hyväksytään polaarialueiden pätevyysvaatimuksissa ja että olemassa olevia aluksia koskevat uudet rakenteelliset vaatimukset eivät estä operoinnin jatkumista.