Meriklusterin kovimmat asiantuntijat kokoontuivat Helsingissä Breaking Waves 2018 -konferenssissa

4. joulukuuta 2018

Breaking Waves 2018 -konferenssi toi Euroopan meriklusterin merkittävimmät toimijat Helsinkiin osana kansainvälistä teknologiatapahtuma Slushia. 3.12. järjestetyssä Think Tankissa määriteltiin Euroopan meriklusterin haasteet ja tavoitteet.

Euroopan meriklusterin toimijat kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhteen Helsingissä maanantaina. Paikalle kutsuttiin lähes 30 merkittävää vaikuttajaa päätöksentekijöistä yritysjohtajiin sekä satamien ja varustamoiden edustajiin 11:sta eri maasta.

Think Tankissa nostettiin esiin alan keskeisimpiä haasteita ja etsittiin yhdessä ratkaisuja niihin. Keskeisimpiä aiheita olivat kestävyys, teknologian kehitys alalla ja uudet innovaatiot. Kaikki Think Tankiin osallistuneet olivat samaa mieltä siitä, että alalla on tarve reagoida aikaisempaa tehokkaammin muuttuviin tarpeisiin.

Kaikki toimijat näkivät avoimen keskustelun sekä alan sisällä että sen ulkopuolella tärkeänä osana kehitystyötä. Tiivis dialogi päättäjien, uusien toimijoiden ja startup-yritysten sekä asiakkaiden kanssa on välttämätön osa kehitystyötä. Datan kerääminen ja sen tehokas hyödyntäminen nähtiin yhtenä ratkaisuna. Merenkulku on tällä hetkellä jatkuvassa murroksessa ja tiivis yhteistyö mahdollistaa uusien ideoiden ja innovaatioiden tehokkaamman hyödyntämisen.

Think tankin keskusteluiden antia.

 

Logististen ketjujen optimointi ratkaisu moneen haasteeseen

Merenkulku on sekä globaalisti että Euroopassa monipuolisen hyvinvoinnin mahdollistaja. Merenkulku on keskeinen osa laajoja logistisia ketjuja, jotka mahdollistavat ihmisille internet-shoppailun toiselta puolelta maapalloa tai banaanien saatavuuden myös suomalaisessa lähikaupassa. 90% maailman kaupasta kulkee meritse.

Logistisen ketjun optimointi ja kokonaisvaltainen yhtenäistäminen sekä tiedonkulun parantaminen eri ketjun toimijoiden välillä nousi Think Tank -keskustelussa esiin tärkeänä kehityskohteena. Toimiva logistinen ketju antaa paremmat mahdollisuudet vastata muun muassa kysymyksiin kestävyydestä, kun esimerkiksi aluskapasiteetti pystytään hyödyntämään tehokkaammin.

Hyvä tiedonkulku antaa paremmat mahdollisuudet reagoida nopeammin muuttuviin tarpeisiin ja esimerkiksi uudet innovaatiot saadaan ajettua nopeammin sisään osaksi kokonaisvaltaisesti toimivia ketjuja. Myös kestävämpiä ratkaisuja saataisiin näin sujuvammin osaksi merenkulkua ja koko logistiikan alaa.

Think tankin edustajat osallistuivat tiistaina Breaking Waves konfenssin paneeliin.

 

 

Meriklusteri on kriittinen itseään kohtaan

Think Tank tunnistaa, että parempaa ja laajempaa yhteistyötä tarvitaan. Nykyinen yhteistyön määrä ei riitä ja tarvitaan radikaalimpia toimia. Tulevaisuuden muutosvauhdissa ei riitä alan perinteisten toimijoiden yhteistyö Euroopan meriklusterin sisällä vaan tarvitaan sekä laajempaa näkökulmaa että toimijoita meriklusterin ulkopuolelta.

Lisäksi toimiala tarvitsee uutta osaamista muilta aloilta luomaan merenkulun tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Avainasemassa ovat koulutuksen muuttaminen uusiin tarpeita vastaaviksi sekä kyseenalaistamista nykyisten toimintamallien ja palveluketjujen parantamiseksi. Innovaatioita syntyy alan sisällä, siitä ei olla erityisen huolissaan, mutta disruptio eli alan totaalinen uudistaminen tulee yleensä ulkopuolelta, jolloin siihen on pakko varautua.

Breaking Waves -konferenssi on ensimmäinen avaus merenkulun kehittämisessä yhteisesti tuoden lukuisat eri toimijat saman pöydän ääreen. Työ Euroopan meriklusterin kilpailukyvyn turvaamiseksi myös tulevaisuudessa on vasta alussa.

 

 

Lisätietoja:

Tiina Tuurnala
Suomen Varustamot
+358 40 5476762
tiina.tuurnala@shipowners.fi

Annaleena Mäkilä
Suomen Satamaliitto
+358 40 754 4688
annaleena.makila@satamaliitto.fi

 

 

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi