Sjöklustrets främsta proffs samlades i Helsingfors för Breaking Waves -konferensen.

4. december 2018

Breaking Waves 2018 -konferensen samlade det europeiska sjöklustrets främsta experter i Helsingfors till en Think tank den 3.12. där branschens utmaningar och målsättningar definierades. Konferensen arrangerades som en del av det internationella teknologievenemanget Slush.

Det europeiska sjöklustrets nyckelaktörer samlades för första gången i Helsingfors i måndags. På plats var ca. 30 inbjudna gäster som representerade beslutsfattare och företagsledare från bland annat hamnar, rederier och andra sektorer inom sjöfarten, från elva olika länder.

I Think tanken lyftes fram de aktuella mest centrala utmaningarna inom branschen och lösningar till dessa diskuterades gemensamt. De mest centrala utmaningarna var hållbarhet, den teknologiska utvecklingen och nya innovationer för att svara på de ändrande behoven inom sektorn och i dess omgivning. Samtliga aktörer var ense om att branschen är tvungen att reagera allt snabbare till ändrande behov.

Alla ansåg att öppen dialog både inom och utanför branschen är en viktig del av utvecklingen. Ett tätt samarbete och en öppen dialog mellan olika aktörer inom hela värdekedjan – kunder, beslutsfattare så väl som nya aktörer och start-ups, är väsentligt för utvecklingsarbetet. Datainsamling och en alltmer effektiv användning av data sågs som en möjlig lösning. Sjöfarten är under kontinuerlig förändring och för att nya idéer och innovationer skall kunna utnyttjas krävs tätare samarbete.

Resultat från Think tank diskussionerna.

 

Utveckling av den logistiska kedjan ger lösning till flera utmaningar

Sjöfarten möjliggör välfärd både globalt och inom Europa. Sjöfarten är en essentiell del av de världsomfattande logistiska kedjor som möjliggör att råvaror och produkter är tillgängliga överallt i världen. 90% utav världens handel transporteras till sjöss.

Optimering och en heltäckande samordning av den logistiska kedjan med allt tätare informationsutbyte mellan olika aktörer lyftes fram i Think tanken som en väsentlig del av utvecklingen. Välfungerande processer längs hela den logistiska kedjan ger bättre möjligheter att reagera på utmaningar inom hållbarhet, då till exempel fartygskapacitet kan utnyttjas mer effektivt.

Ett välfungerande informationsutbyte ger bättre förutsättningar att reagera på förändringar och till exempel dra nytta av innovationer som skapas inom kedjan. Dessutom skulle utnyttjandet av hållbara lösningar från andra sektorer inom sjöfarten förlättas.

 

En del av Think tank gästerna deltog i en panel på Breaking Waves konferenssen.

 

Sjöklustret visar självkritik

Think tanken erkänner att det krävs ett bredare och effektivare samarbete. Den nutida graden av samarbete kommer inte att räcka till och mer radikala handlingar behövs. I den framtida förändringsfarten kommer inte endast samarbetet mellan de traditionella aktörerna inom det europeiska sjöklustret att räcka till, utan det fordras ett bredare perspektiv och synpunkter från aktörer också utanför sjöklustret.

Dessutom behöver branschen ett nytt slags kunnande från andra sektorer för att skapa sjöfartens framtid i en ändrande verksamhetsmiljö. För att kunna svara på de förändrande kraven, kommer utbildningens utveckling och dessutom ifrågasättandet av nutida verksamhetsmodeller och servicekedjor att vara avgörande. Innovationer skapas inom branschen, det tvivlas inte, men disruption kommer vanligen utifrån branschen och det måste sektorn förbereda sig för.

 

Breaking Waves -konferensen var ett första steg i att samla olika aktörer inom sjöklustret till samma bord och gemensamt utveckla branschen. Arbetet för att säkerställa det Europeiska sjöklustrets konkurrenskraft i framtiden fortsätter.

 

Tilläggsinformation:

Tiina Tuurnala
Rederierna i Finland
+358 40 5476762
tiina.tuurnala@shipowners.fi

Annaleena Mäkilä
Finnish Port Association
+358 40 754 4688
annaleena.makila@satamaliitto.fi