Sjösäkerhet

EMSA har publicerat en ny sjösäkerhetsrapport

Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA har lanserat sin europeiska sjösäkerhetsrapport (EMSAFE), den första omfattande översikten av sjösäkerheten inom Europeiska unionen. Digitalisering, utfasning av fossila bränslen och de mänskliga elementen identifieras som de viktigaste frågorna som ska hanteras för att öka sjösäkerheten under de kommande åren.

Ladda ner rapporten här.

SOLAS (Safety of Lives at Sea) – generalavtalet

Det första SOLAS avtalet gjordes redan året 1929 som en följ av att Titanic sjönk. SOLAS-regleringen utvecklas i regel alltid efter stora sjöolyckor. De sista fallen som lett till SOLAS förändringar har varit bl.a. m/s Scandinavias brand och m/s Estonia-olyckan. Också olyckorna med oljetankarna m/t Erika och m/t Prestige har signifikant påverkat utvecklingen av sjösäkerhetslagar. SOLAS avtalet har blivit förnyat 1948, 1960 och 1974. Det nu gällande SOLAS 1974 avtalets protokoll är från året 1988.

ISM, ISPS och GMDSS standarderna är en del av SOLAS generalavtalet och utvecklas kontinuerligt. Förändringar i avtalet görs av IMO:s sjösäkerhets kommittee MSC, vars möten också Rederierna i Finland deltar i, som en del av Finlands delegation.

ISM (International Maritime Safety-koden)

ISM godkändes i IMO 1993/94 och den berör alla handelsfartyg i internationell trafik över 500 GT. I Finland har sjösäkerhetsledningssystem som baseras på ISM varit obligatoriska på Roro och Ropax-fartyg sedan året 1996 och för alla typer av fartyg sedan 1998. I Finland övervakas implementeringen på passagerarfartyg av Trafiksäkerhetsverket och lastfartyg av internationella ratinginstitut.

ISPS (International Ship and Port Facility Security -koden)

ISPS-koden trädde i kraft runt världen 2004 och dess syfte är att skydda säkerheten i hamnar och på fartyg och förhindra möjligheten av terrordåd. ISPS-koden framfördes i stort sett efter terroristattacken i New York den 11. september 2001 och dess övervakning hör till Trafiksäkerhetsverkets uppgifter.

Port Sate Control

Port Sate Control, hamnstatskontroll är ett internationellt inspektionssystem. Inspektioner sker enligt gemensamt överenskomna spelregler på fartyg i dålig kondition. I europeiska regionen är Paris Memorandum of Understanding, det så kallade ”Paris MoU” avtalet i kraft. 27 europeiska länder och Canada hör till avtalet. Likande avtal finns runt världen och inspektioner görs enligt samma principer.

Ansvaret att nationella och internationella regleringar och lagar följs, hör till sjöfart. Trots detta, finns det fartyg av dålig kvalitet som kan vara ett hot mot sjöfararna och miljön. Europeisk lagstiftning som hamnstater följer, ämnar hindra dessa fartyg att från att slippa till EU-regionens hamnar. Hamnstatskontrolldirektivet förpliktar att göra inspektioner på fartyg som besöker finska hamnar.

Lastsäkerhet och fastsättning av last

Eftersom fartyg oftast fraktar någon sort av last är lastsäkerheten väsentligt för sjösäkerhet. Lasten kan bestå av bulk, som till exempel råg, olja eller styckegods som packats i containers/trailers. Lasten kan bestå också av olika slag av däckslast, som timmer, containers, maskiner eller annan utrustning som kan vara utmanande med tanke på lastsäkerhet. Fartyg fraktar dessutom farliga och skadliga ämnen som är reglerade i flera olika lagar och regleringar.

Fastsättning av lasten på fartyg under transport är en väsentlig del säkerheten, och eftersom det fraktas så pass flera olika typer av last kan det vara en utmaning. Rederierna i Finland arbetar aktivt i olika forum för att främja praxis för fastsättning av last på fartyg och andra typer av transport som till slut hamnar ombord på fartyg.

Farliga ämnen

Farliga ämnen ombord kan vara till exempel oljeprodukter, kemikalier, gaser, och olika uppackade skadliga ämnen. Transport av dessa ämnen regleras i särskilda internationella avtal, så som IMO:s SOLAS och MARPOL generalavtalen och i EU:s direktiv.

 

Också tekniska frågor förknippas väsentligt med sjösäkerhet och trygg hantering av fartyget. Teknisk säkerhet grundar sig i sjöfart till stor del på reglering och erfarenhet av internationella ratinginstitut. På internationell nivå fastställs tekniska regler av IMO. Rederierna i Finland följer utvecklingen av teknisk reglering och påverkar i dess innehåll med hjälp av sina internationella paraplyorganisationer ECSA och ICS, och dessutom med att delta i förberedelsen av lagstiftning med Traficom och Trafik och kommunikationsministeriet.

 

 

Rederierna i Finland