Bittejä Horisontissa! II – Yhteinen visio tulevaisuuden merenkulun osaamistarpeista

1. helmikuuta 2019

Bittejä Horisontissa! II keskustelutilaisuus järjestettiin keskiviikkona 30.1. Helsingissä. Toista kertaa järjestetyssä tilaisuudessa keskusteltiin tulevaisuuden merenkulusta ja pohdittiin miten alan osaamista ja koulutusta tulisi kehittää vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin. Paikalla oli jälleen laaja joukko merenkulkualan ammattilaisia eri sektoreilta, aina viranomaisista varustamoihin ja oppilaitoksiin. Tällä kertaa keskiössä oli tulevaisuuden visiointi.

Tilaisuuden avasi Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala, jonka jälkeen tarkasteltiin merenkulun tulevaisuutta eri näkökulmista. Tulevat ammattilaiset, TSYK:in Merilukiolaiset kertoivat odotuksistaan alalta, ja kansainvälistä näkökulmaa koulutuksen trendeihin saatiin Sauli Ahvenjärven (SAMK) alustuksesta. Keskusteluiden pohjaksi johtava asiantuntija Sinikka Hartonen (Suomen Varustamot) esitteli Suomen Varustamoiden sekä Liikenne ja viestintävirasto Traficomin yhteistyössä kokoaman visioluonnoksen merenkulun työn tulevaisuudesta. Visioluonnos laadittiin edellisessä Bittejä horisontissa! -tilaisuudessa käytyjen keskusteluiden pohjalta ja viimeisteltiin nyt yhteisen pohdinnan tuloksena.

Vision keskiössä on ajatus turvallisesta, kestävästä ja tehokkaasta merenkulusta ihmisten osaamisen mahdollistamana ja teknologian tukemana. Tätä kantavaa ajatusta ympäröi tulevaisuuden osaamisen eri osa-alueet: merenkulun käytännön perusosaaminen, verkottunut älykkyys ja kytkeytyneisyys, kyberturvallisuus, osallistava tiimityö ja vuorovaikutus taidot, yhteisöllinen johtaminen sekä ympäristötietoisuus.

Visioluonnoksen lisäksi keskusteluryhmissä käsiteltäviä aiheita olivat mm. tulevaisuuden urapolut, pätevyysvaatimukset, johtamisen kehittäminen ja merenkulun ammattien vetovoiman parantaminen.

Keskusteluissa korostui tarve nostaa alan näkyvyyttään ja tunnettuutta, jotta pätevää työvoimaa hakeutuisi alalle jatkossakin. Tämän edellytyksenä pidettiin merenkulkualan sisäisen yhteistyön ja tiedonvaihdon laajentamista. Tulevaisuuden vaatimukset merenkulkijoille tulevat olemaan yhä moninaisemmat ja jotta osaamisen tarpeisiin pystyään vastaamaan, on koulutusjärjestelmää kehitettävä yhä monipuolisemmaksi, joustavammaksi ja kansainväliseksi. Myös tämä vaatii yhteistyötä eri oppilaitosten, viranomaisten ja liike-elämän tahojen välillä.

Pätevyysvaatimuksista keskusteltaessa pohdittiin, miten etäohjauksen kehittyminen tulevaisuudessa tulee vaikuttamaan vaatimuksiin, ja todettiin vaikutusten ennustamisen olevan haastavaa uudenlaisten tehtävien yhä muotoutuessa.

Työn muuttuessa yhä enemmän tiimi luonteiseksi, johtajuuteen kaivattiin yhä enemmän yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja. Palautteen antamista ja motivoivaa johtamista pidettiin ensiarvoisen tärkeänä. Myös erilaisten urapolkujen ohjaamista ja tukemista läpi työelämän eri vaiheiden pidettiin tarpeellisena. Merenkulkualan tulisi korostaa uramahdollisuuksia koko meriklusterin mittakaavassa.

Osallistuminen keskusteluihin oli aktiivista ja keskustelu kävi vilkkaana. Eri sektoreiden edustajia yhdisti näkemys siitä, että kehitystyötä on jatkettava, jotta suomalaisen merenkulun osaamisen taso ja kilpailukyky varmistetaan tulevaisuudessa.