IMO:n ympäristönsuojelukomitea MEPC käsitteli kansainvälisen meriliikenteen päästöjen vähentämistä

30. marraskuuta 2021

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n meriympäristön suojelukomitea MEPC kokoontui 22.–26.11.2021. Etänä järjestetyssä MEPC 77 kokouksessa käsiteltiin mm. kansainvälisen meriliikenteen päästövähennystavoitteen kiristämistä, mustahiilipäästöjä arktisilla alueilla sekä muoviroskaamista.

Varustamoelinkeino on International Chamber of Shipping (ICS) johdolla esittänyt IMO:lle maailmanlaajuisen päästöleikkaustavoitteen kiristämistä siten, että tavoite olisi kansainvälisen merenkulun saattaminen hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

IMO:n vuodelle 2050 asettaman päästövähennystavoitteen kiristämistä nykyisestä 50 prosentista 100 prosenttiin käsiteltäessä, useat jäsenvaltiot korostivat kiristämisen välttämättömyyttä mitä voidaan pitää positiivisena. Päätöstä tiukennuksesta ei kuitenkaan tehty, sillä osa jäsenmaista peräänkuulutti päätöslauselman työstämisen sijaan panostusta konkreettisten toimenpiteiden eteenpäin viemiselle. Globaalin päästövähennystavoitteen päivittäminen näyttää siis etenevän IMO:n kasvihuonekaasustrategian päivityksen aikataulussa, jonka mukaan päätöstä asiasta voidaan odottaa keväällä 2023.

Usean jäsenvaltion puheenvuorossa korostettiin, että siirtyminen päästöttömään merenkuluun tulee vaatimaan panostuksia T&K-toimintaan, tarvittavien polttoaineiden ja teknologioiden kehittämiseksi. Varustamoiden ja eräiden jäsenmaiden jo aiemmalle kokoukselle esittämä ehdotus T&K-rahaston perustamisesta sai tukea. Kokous päätti, että rahastoesityksen toteutusta arvioidaan osana keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä. Varustamoelinkeinon näkökulmasta tämä oli pettymys, mutta työ rahaston perustamiseksi jatkuu.

Kokouksessa käytiin pohjustavaa keskustelua keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteistä. Teknisistä ja markkinaehtoisista ohjauskeinoista koostuva yhdistelmä tuntui saavan laajalti kannatusta. Teknisiin keinoihin kuuluu esimerkiksi polttoaineiden kasvihuonekaasuintensiteetin rajoittaminen. Markkinaehtoisia mekanismeja ovat mm. päästökauppa ja varustamoelinkeinon esittämä kiinteä polttoainemaksu.

Kokouksessa hyväksyttiin useita ohjesääntöjä ja uusi strategia muoviroskan vähentämiseksi

MEPC 77 kokous hyväksyi strategian, jolla aluksista mereen päätyvää muoviroskaa vähennetään. Strategia sisältää lyhyenaikavälin, keskiaikavälin ja pitkänaikavälin toimenpide ehdotuksia. Seuraavaksi erilaisia toimenpide ehdotuksia tullaan käsittelemään tarkemmin.

Kokouksessa käsiteltiin myös rikkipesureita. Kokouksessa hyväksyttiin uudet toukokuussa 2022 voimaan astuvat ohjesäännöt rikkikaasupesureille ja kiertokirje siitä miten toimia rikkikaasupesureiden vikatilanteissa. Ympäristökomitea sopi myös työohjelmasta, miten harmonisoidusti tulisi arvioida rikkikaasupesureiden pesuvesien vaikutuksia meriympäristöön. Työn valmistuttua odotetaan rajoituksia savukaasu- ja rikkikaasupesureille, joiden toiminta perustuu avoimeen kiertoon (ns. ”open-loop”). Lisäksi käsiteltiin painolastivesi yleissopimusta.

Kokouksessa hyväksyttiin ohjesäännöt siitä, miten EEDI ja EEXI sääntelyssä voidaan paremmin huomioida innovatiivisten laitteiden vaikutusta aluksien energiatehokkuuslaskelmissa, mukaan lukien ilmakuplajärjestelmät, tuulivoima lisäpropulsiojärjestelmät, hukkalämpötalteenotto ja aurinkopaneelit.

MEPC 77 kokous hyväksyi lisäksi jatkoneuvotteluiden tuloksena päätöslauselman mustahiilipäästöjen vähentämiseksi arktisilla alueilla. Vapaaehtoisella päätöslauselmalla rohkaistaan kaikkia arktisilla alueilla operoivia aluksia siirtymään puhtaampiin polttoaineisiin.

 

Lisätietoja antavat:

Mats Björkendahl, erityisasiantuntija

+358 400 665 228 / mats.bjorkendahl@shipowners.fi

Sinikka Hartonen, johtava asiantuntija

+358 40 732 3164 / sinikka.hartonen@shipowners.fi

Suomen Varustamot ry

Mats Björkendahl
Erityisasiantuntija, Merenkulun ympäristöasiat ja alustekniikka

Mats Björkendahl toimii merenkulun ympäristöasioiden ja alustekniikan erityisasiantuntijana. Puhelin: +358 400 665 228, sähköposti: mats.bjorkendahl@shipowners.fi