Finland är beroende av sjötrafik, dess smidighet och konkurrenskraft. Ca. 90 procent av Finlands import och export transporteras till sjöss. 

Sjöfarten bygger värdenätverk, som skapar grunden för tillväxt av industrin, turismen och andra näringsgrenar. De finska rederierna är föregångare i teknologi och miljöinnovationer, och är starkt med i att utveckla nya lösningar för hållbar sjöfart.