Nationell sjöfartspolitik

Rederierna i Finland deltar i det sjöfartspolitiska beslutsfattandet både i hemlandet och internationellt. Vårt mål är att trygga de finska rederiernas konkurrensförmåga och funktionsförutsättningar i branschens alla delområden. Därför är vi aktiva på branschens viktigaste forum och uttalar oss om alla sjöfartspolitiska frågor från tonnageskattelagen till farledsavgifter.

 

Statsrådet har i januari 2019 godkänt riktlinjer för Finlands havspolitik

 Avsikten är att Finland ska utveckla havspolitiken till ett tydligt kompetensområde. Finland bör förfoga över högklassig marin kompetens och ett innovativt, framgångsrikt maritimt kluster samt en fungerande, säker och miljöanpassad logistik.

Som havspolitiska fokusområden har man valt skyddet av haven, den maritima logistiken, det maritima klustret och den maritima produktionen. Alla dessa fokusområden innefattar horisontella teman såsom bland annat digitalisering, forskning och utbildning samt internationell påverkan och en säker omvärld. Alla de åtgärder som presenteras i dokumentet styrs av målen i FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 2030, och av principerna för hållbar blå tillväxt.

Den marina miljön utsätts ständigt för ett allt större tryck, bland annat på grund av klimatförändringen och nedskräpningen. Samtidigt står sjöfarten och den maritima logistiken inför stora omställningar. Det maritima klustret i Finland utgörs av många olika maritima näringar som omfattar cirka 3 000 företag. Dess ekonomiska ekosystem bildar redan i dag en betydande industriell sektor med en total omsättning på 13 miljarder euro. Att upprätthålla klustrets konkurrenskraft och expandera till nya marknader är nyckelfaktorer med tanke på klustrets tillväxt.

Mera information om Finlands havspolitik hittas på Statsrådets sidor:

https://vnk.fi/sv/havspolitiken