Työ merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi etenee; IMO:n ympäristönsuojelutyöryhmä käsitteli konkreettisia toimenpidevaihtoehtoja

21. marraskuuta 2019

IMO:n niin kutsuttu GHG-ympäristönsuojelutyöryhmä (ISWG-GHG) kokoontui Lontoossa 11.-15.11.2019. IMO:n alkuperäisen globaalin merenkulun kasvihuonekaasujen vähentämisstrategian mukaisesti, työryhmällä oli MEPC74 ympäristönsuojelukomiteakokouksen antama tehtävä käsitellä eri toimenpide ehdotuksia.

Työryhmä käsitteli konkreettisia toimenpidevaihtoehtoja, miten kuljetussuoritusten energiatehokkuutta olemassa olevilla aluksilla saataisiin parannettua lyhyellä aikavälillä. Toimenpide ehdotukset voidaan karkeasti arvioiden jakaa tavoitepohjaisiin sekä ohjaaviin ja pakottaviin toimenpiteisiin. Suurin osa jäsenvaltioista kannatti tavoitepohjaisia vähennystoimenpiteitä, sillä nämä mahdollistavat sopeutumistoimia ja joustavuutta. Työryhmä oli yleisesti sitä mieltä, että tavoitepohjaiset toimenpiteet kannustavat jatkuvaan kehitykseen ja innovaatioihin, jotka uudistavat koko alaa.

Työryhmä määritteli kaksi selkeää lähestymistapaa, joita lähdetään kehittämään rinnakkain. Ensimmäinen lähestymistapa perustuu pääosin operatiivisiin energiantehokkuuden parantamismenetelmiin, joilla olisi pakolliset aluskohtaiset päästövähennystavoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaisi SEEMP:in (Ship Energy Efficiency Management Plan) seurannan edelleen kehittämistä pakollisilla mittareilla, indekseillä ja jatkuvilla auditoinneilla.

Toinen lähestymistapa perustuisi tekniseen menetelmään, jossa ehdotetaan, että olemassa oleville aluksille laskettaisiin energiatehokkuuden indeksiarvo matemaattisen kaavan mukaan, ja sitä verrattaisiin EEDI vähennystasoihin riippuen aluksen tyypistä. EEDI on uusia aluksia koskeva energiatehokkuus suunnitteluindeksi, joka edellyttää että alukset ovat edeltäjiään energiatehokkaampia. Tämän menetelmän mukaan alukset voivat parantaa energiatehokkuutta lähinnä teknisten muutosten kautta. Seuranta pohjautuisi tarkastuksiin ja sertifiointeihin.

Ympäristönsuojelukomitean tulee tulevissa päätöksissään arvioida kuinka tehokkaita nämä toimenpide ehdotukset ovat. Arvioinneissa tulee myös huomioida erityisolosuhteet, sekä se että kehitysmaille ei koidu suhteettoman suuria kielteisiä vaikutuksia.

Edellä mainittujen toimenpide ehdotusten lisäksi kokouksessa käsiteltiin kysymyksiä liittyen niin kutsuttuun metane slipiin joka muodostuu LNG:tä poltettaessa, öljykuljetusten haihtuvien orgaanisten aineiden päästöihin, sekä keinoihin joilla edistää tulevaisuuden vaihtoehtoisten ja fossiilivapaiden polttoaineiden käyttöönottoa. Työryhmä myös laati tekstin resoluutioon, jota tullaan käsittelemään seuraavassa ympäristönsuojelukomission kokouksessa, jossa IMO kannustaa jäsenmaita vapaaehtoisten toimenpideohjelmien laatimiseen, joilla edistetään kansainvälisen merenkulun aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

 

Mats Björkendahl
Erityisasiantuntija, Merenkulun ympäristöasiat ja alustekniikka

Mats Björkendahl toimii merenkulun ympäristöasioiden ja alustekniikan erityisasiantuntijana. Puhelin: +358 400 665 228, sähköposti: mats.bjorkendahl@shipowners.fi