Arbetet för att minska sjöfartens växthusgasutsläpp framskrider; IMO:s miljöskyddsarbetsgrupp behandlade konkreta åtgärder

21. november 2019

IMO:s så kallade GHG-miljöskyddsarbetsgrupp (ISWG-GHG) sammanträdde 11.-15.11.2019 i London. I enlighet med IMO:s initiala strategi för reduktion av växthusgaser från internationell sjöfart, hade arbetsgruppen fått instruktioner från miljöskyddskommitteemötet MEPC74 att behandla en rad olika åtgärdsförslag.

Arbetsgruppen behandlade konkreta åtgärdsförslag om hur energieffektiviteten av utfört transportarbete på existerande fartyg skall förbättras på kort sikt. Grovt kunde åtgärdsförslagen grupperas som endera målbaserande eller som styrande och påtvingade. Majoriteten av medlemsländerna föredrog målbaserande reduktions åtgärder eftersom dessa ger anpassningsmöjlighet och flexibilitet. Arbetsgruppen ansåg allmänt att målbaserade åtgärder stimulerar till kontinuerlig förbättring och innovationer som hjälper till att förnya hela industrin.

Två klara tillvägagångssätt identifierades som skall vidare utvecklas parallellt. Det första tillvägagångssättet baserar sig huvudsakligen på operativa energiförbättringsmetoder med obligatoriska reduktionsmål för individuella fartyg. I praktiken betyder detta vidare utveckling av SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) men med uppföljning genom obligatoriska mätare, index och återkommande auditering.

Det andra tillvägagångssättet baserar sig på en teknisk metod, där det föreslås att man för existerande fartyg räknar ett energieffektivitets indexvärde med en matematisk formel och jämför det erhållna värdet med EEDI reduktionsnivåer beroende på fartygs typ. EEDI är ett energieffektivitets designindex som gäller nya fartyg, och kräver att fartygen planeras och byggs för att vara mera energieffektiva än sina motsvarade föregångare. I denna metod är det främst genom olika tekniska förändringar fartyget kan förbättra sin energieffektivitet. Uppföljningen sker genom inspektion och certifiering.

Miljöskyddskommitteen måste vid framtida beslut avgöra hur effektiva dessa åtgärdsförslag är. Vid bedömningen bör specialförhållanden och att det inte uppstår oproportionellt stora negativa följder för utvecklingsländer tas i beaktan.

Förutom de ovannämnda åtgärdsförslagen behandlades dessutom frågor angående minskning av s.k. metan slip vid förbränning av LNG samt utsläpp av flyktiga organiska ämnen från oljetransporter, och åtgärdsförslag som skall främja ibruktagandet av framtida alternativa och fossilfria bränslen i sjöfart. Arbetsgruppen enades också om texten till en resolution som skall behandlas vid nästa miljöskyddskommitteemöte där IMO uppmuntrar medelämsländerna att frivilligt införa nationella åtgärdsplaner som skall hjälpa till att minska CO2 utsläppen från internationell sjöfart.

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

Mats Björkendahl är specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik. Telefon: +358 400 665 228, Epost: mats.bjorkendahl@shipowners.fi