Försörjnings­beredskap

Med försörjningsberedskap avses förmåga att upprätthålla sådana samhällsekonomiska grundförutsättningar som är nödvändiga för att trygga befolkningens överlevnadsmöjligheter, ett fungerande och tryggt samhälle, samt trygga försvarets materiella förutsättningar under allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Logistiskt sett är Finland en ö och beroende av sjöfarten i utrikestrafiken. I en krissituation säkerställs förbindelserna med världen av isförstärkta fartyg under finsk flagg med en besättning som känner till omständigheterna. För skyddandet av försörjningsberedskapen bör ett tillräckligt tonnage säkerställas.

Användning av isbrytare och de isförstärkta lastfartygens och passagerarfartygens trafikrutter utgör samtidigt Finlands försörjningsberedskapsrutter.

Vattentransportpoolen

Vattentransportpoolen som hör till Försörjningsberedskapsorganisationen och logistiksektorn är en nationell beredskapsorganisation som lyder under Försörjningsberedskapscentralen. Poolen har verkat sedan 2005.  Vattentransportpoolens fem verksamhetsområden är rederierna, hamnoperatörerna, hamnarna, speditionen samt havsindsutrins nybygge och service- och reparationstjänster. Ungefär 70 försörjningsberedskapskritiska företag är med i poolen. Poolkontoret har placerats i förbindelse med Rederierna i Finland r.f.

Poolens uppgifter är att:

  • fastställa de försörjningsberedskapskritiska företagen i sitt verksamhetsområde och stöda dem i förberedelsen för störningar och exceptionella förhållanden
  • att tillsammans med branschens organisationer och myndigheter delta i tryggandet av sjöfartens verksamhetsförutsättningar
  • att främja beredskapssamarbetet mellan företag och myndigheter inom frakt- och logistikbranschen
  • delta i upprätthållandet av frakt- och logistikbranschens lägesbild samt att delta i genomförandet av försörjningsberedskapsfrämjande åtgärder.

Genom att ordna kurser och övningar i riskhantering och i att trygga affärsverksamhetens kontinuitet stöder vattentransportpoolen de försörjningsberedskapskritiska företagen och deras viktiga parter i förberedelsen förstörningar och undantagsförhållanden .

Poolen strävar efter att med sin verksamhet främja ett öppet samarbete emellan myndigheter och företag i syfte att identifiera de faktorer som betydligt medför olägenheter för företagens verksamhetsförutsättningar och att på förhand överenskomma om nödvändiga verksamhetssätt och arrangemang för att trygga verksamhetens kontinuitet under störningar och undantagsförhållanden.

Poolen följer sjöfartens internationella verksamhetsområden med syfte att upprätthålla näringens konkurrenskraft på en nivå som möjliggör existensen av ett tonnage under finsk flagg.

Ordförande för poolen: Tiina Tuurnala

Juha Savisaari
Sjö och lufttransportpool

Juha Savisaari är Sjö och lufttransportpoolens sekreterare och svarar för ärenden om försörjningstrygghet.
juha.savisaari@shipowners.fi / 040 520 1694