Miljöreglering inom sjöfart

Finlands miljölagstiftning för sjöfart består av Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s författningar, EU-direktiv, HELCOM-rekommendationer och nationell lagstiftning.

Hörnstenen i sjöfartens miljövårdslagstiftning utgörs av IMO:s konvention MARPOL 73/78 med bilagor. IMO har även andra viktiga avtal och direktiv. EU har utfärdat en del egna direktiv för sjöfarten och en del av IMO:s beslut har även satts i kraft med hjälp av direktiven. Finland har tillsammans med andra Östersjöländer och EU undertecknat en konvention om skydd av Östersjöns marina miljö, dvs. Helsinki Commission (HELCOM).  Syftet med den finska miljöskyddslagen för sjöfarten (29.12.2009/1672) är att förebygga förorening av miljön förorsakad av fartygens sedvanliga verksamhet.

I juli 2021 offentliggjorde Europeiska kommissionen klimatpaketet Fit-for-55, som syftar till att minska nettoutsläppen i EU med minst 55 procent till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Klimatpaketet innehåller fyra initiativ som påverkar sjöfarten: 1) Integrering av sjöfarten i EU:s utsläppshandel 2) FuelEU Maritime som ämnar öka användningen av alternativa och förnybara bränslen 3) Reform av energiskattedirektivet 4) Direktivet om distribution av alternativa bränslen.

Mera om IMO hittas på: Internationella sjöfartsorganisationen IMO

Konventionen MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)

  • Bilaga I ja Olja och oljeprodukter
  • Bilaga II Transport av farliga flytande ämnen.
  • Bilaga III Farliga ämnen för havsmiljön i förpackad form
  • Bilaga IV Fartygens klosettvatten
  • Bilaga V Fast avfall
  • Bilaga VI Luftvård

 

Barlastvattenkonventionen (International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments)

Konventionen för påväxthindrande/antifouling system (International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems, AFS)

Konventionen om fartygsåtervinning (The Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009)

 

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

Mats Björkendahl är specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik. Telefon: +358 400 665 228, Epost: mats.bjorkendahl@shipowners.fi