YK:n merenkulkujärjestö IMO:lta historiallinen sitoumus vähentää merenkulun päästöjä

14. huhtikuuta 2018

Merenkulkualan hallitsevin suuntaus on jo vuosia ollut merenkulusta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentäminen ja alan kehittäminen entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Meriliikenteen lisääntyessä globaalisti päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen on alalla entistä tärkeämpää.

International Maritime Organization (IMO) on kevään aikana valmistellut uutta CO2-strategiaa merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. IMO on YK:n kansainvälinen merenkulkujärjestö, joka vastaa kansainvälisen kaupan laivakuljetusten turvallisuudesta ja merensuojelusta liittyen laivaliikenteen aiheuttamaan saastumiseen.

Tällä viikolla IMO:n jäsenmaat ovat kokoontuneet Lontooseen 9.-13.4.2018 pidettävään Marine Environment Protection Committee (MEPC) 72 ympäristönsuojelukomitean kokoukseen, jossa on ollut määrä sopia kansainvälisen merenkulun ilmastotavoitteista ja CO2-päästöjen säätelemisestä. Suomen Varustamoita kokouksessa edustaa vanhempi neuvonantaja, ympäristöasioiden asiantuntija Olof Widén.

IMO:n jäsenmaiden kannat ennen kokousta vaihtelivat suuresti, jonka vuoksi konsensuksen löytymistä pidettiin haasteellisena. Odotukset uuden, tavoitteellisen strategian luomiseksi ovat kuitenkin olleet korkeat ja MEPC kokous on saanut kansainvälisesti mediassa etukäteen paljon huomiota.

Suomen Varustamot on yhdessä muiden pohjoismaalaisten sisarjärjestöjensä kanssa esittänyt, että tuleva visio olisi kunnianhimoinen ja osoittaisi selkeästi, että tavoitteena on poistaa kaikki CO2-päästöt kansainvälisestä merenkulusta (100% vähennys), heti kun päästötön polttoaine on maailmanlaajuisesti saatavilla. Suomen Varustamoiden kansainvälinen kattojärjestö International Chamber of Shipping (ICS) onkin aiemmin kertonut sitoutuvansa suhteelliseen 50% vähennykseen tonni/km vuoteen 2050 mennessä. Merenkulku on kansainvälinen toimiala ja siksi on erityisen tärkeää, että merenkulun säädökset tehdään globaalilla tasolla.

MEPC 72 kokous päätti erittäin haastavan neuvotteluprosessin jälkeen perjantaina 13. huhtikuuta 2018 seuraavaa:

  • jatketaan edelleen uusien alusten pakollisen energiatehokkuusindeksin (EEDI) tiukentamista.
  • vähennetään kansainvälisen meriliikenteen kuljetussuoritusten (tonnia/km) suhteellisia CO2-päästöjä vähintään 40% vuoteen 2030 mennessä, ja pyritään 70 % suhteelliseen (tonnia/km) vähennykseen vuoteen 2050 mennessä, verrattuna vuoden 2008 tasoon;
  • saavutetaan merenkulun kasvihuonekaasujen päästöhuippu mahdollisimman pian ja sen jälkeen vähennetään vuotuista kasvihuonekaasujen absoluuttista päästömäärää vähintään 50% vuoteen 2050 mennessä, verrattuna vuoden 2008 tasoon, mutta myös tämän jälkeen jatketaan pyrkimystä CO2-päästöjen asteittaiseen täydelliseen poistamiseen mikä on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen lämpötilatavoitteen kanssa.

 

Olof Widén kuvaa tilannetta seuraavasti: -Vuonna 1492 Kolumbus lähti purjehtimaan länteen päin ilman karttatietoja. Kansainvälinen merenkulku on ollut vastaavanlaisessa tilassa ilmastotavoitteidensa kanssa. Tänään olemme piirtäneet itsellemme yhteisen merikortin. Nyt varsinainen työ voi alkaa ja olemme tänään myös listanneet itsellemme kaksikymmentä vaihtoehtoista lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin päästövähennystoimenpidettä joita käsitellään IMO:n ympäristösuojelukomitean työryhmässä syyskuun lopussa. Konkreettisia lippuvaltioiden tekemiä lisäesityksiä tullemme näkemään jo seuraavassa ympäristösuojelukomitean (MEPC 73) kokouksessa lokakuussa. 

Kokouksessa tehtiin myös päätöksiä polttoaineen ostajia ja käyttäjiä koskevista ohjeista, sekä aluksilla käytettävän polttoaineen laadun varmistamiseksi. Lisäksi käsiteltiin muita ympäristönsuojeluun liittyviä kysymyksiä, mm. globaalin 0,5% rikki rajoituksen (Global Sulphur Cap) voimaantuloa 1.1.2020. Suomalaiset varustamot ovat jo toteuttaneet rikki rajoitteen tavoitteen vähentämällä rikkipäästöjä 90% viimeisen kolmen vuoden aikana.

Suomalainen varustamoelinkeino on edelläkävijä ympäristöteknologian käyttöönotossa ja monet alan innovatiiviset ratkaisut on kehitetty ja testattu yhteistyössä varustamoiden kanssa. Suomalaisilla aluksilla on esimerkiksi otettu ensimmäisenä käyttöön LNG-polttoaine suurilla matkustaja-aluksilla, polttoaineen kulutusta vähentävä roottoripurje, sekä rikkipesurit.

 

Lisätietoja:

Olof Widén

olof.widen@shipowners.fi / 0400 723355

Suomen Varustamot Ry