Skenaariotyö Helsingin satamien toimintojen sijoittumisen vaikutuksista valmistui

1. heinäkuuta 2020

Helsingin sataman tiedote 1.7.2020

– Matkustajaliikenteen keskittäminen Vuosaareen olisi epärealistista.

Helsingin Satama Oy on pormestari Jan Vapaavuoren pyynnöstä laatinut skenaariotyön Helsingin satamien toimintojen sijoittumisen vaikutuksista sataman liiketoimintaan ja Helsingin kaupungin maailman toimivin kaupunki -vision toteutumiseen.

Skenaariotyössä tarkasteltiin kolmea eri vuoteen 2040 ulottuvaa vaihtoehtoa liikenne- ja matkustusennusteiden, asiakasnäkemyksien, investointitarpeiden ja teknologisen kehityksen näkökulmasta.

  1.     Toiminta jatkuu nykyisissä satamanosissa, perusskenaario
  2.     Keskustan satamien liikenteen keskittäminen, Länsisatama-skenaario
  3.     Vuosaaren sataman laajentaminen matkustaja-autolauttaliikenteen satamaksi, Vuosaari-skenaario

Toteutuessaan skenaariot tuottavat merkittäviä eroja vuoteen 2040 mennessä. Perus- ja Länsisatama -vaihtoehdot ovat arvion mukaan toteuttamiskelpoisimpia skenaarioita.

Perusskenaario sallii liiketaloudellisesti tuottavimman laivaliikenteen kehityksen ja olisi siksi paras ratkaisu Helsingin Satama Oy:n ja asiakkaiden kannalta. Skenaariossa liikenteen sujuvuusongelmat keskusta-alueella säilyvät ja edellyttävät kaupungin päätöksiä liikenteen sujuvoittamisesta katuverkolla.

Länsisatama-skenaariossa matkustajamäärät laskevat lievästi, mutta toisaalta keskustan liikenne olisi sujuvampaa. Ratkaisu edellyttäisi erillistä liikenneratkaisua eli satama – Länsiväylä –tunnelia. Eteläsataman alueella maa-alueita vapautuisi kaupungin muuhun kehittämiseen.

Haasteellisimmaksi nousi Vuosaari-skenaario, jossa Tallinnan liikenne keskitettäisiin Vuosaareen. Tämä vaihtoehto vaatisi mittavia investointeja ja siitä huolimatta matkustajamäärät laskisivat merkittävästi. Skenaario edellyttäisi myös satama-alueen laajentamista herkän Natura-alueen vaikutuspiirissä ja lisäksi laivaliikenteen päästöt lisääntyisivät pidentyneen reitin myötä. Vaihtoehto on liiketaloudellisesti ja kaupungin strategiatavoitteiden kannalta haasteellinen.

”Helsingin Sataman merkitys pääkaupunkiseudun elinvoimalle ja koko Suomen logistiikan toimivuudelle on niin suuri, että tulevat päätökset edellyttävät hyviä pohjatietoja. Selvitys tarjoaa ainekset hyvälle julkiselle keskustelulle ja poliittiselle päätöksenteolle”, Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari toteaa.

Täydentävä selvitys puoltaa keskustaratkaisuja

Skenaariotyön tueksi Helsingin kaupunki, Helsingin Satama Oy ja Suomen Varustamot ry tilasivat selvityksen Helsingin sataman rahti- ja matkustajaliikenteen vaihtoehtoisista järjestelyistä. (Hesarama-selvitys). Tämä selvitys tarkasteli tulevaisuutta neljän vaihtoehdon (Skenaarion) kautta:

  • Perusskenaario 0 = Nykytilanne
  • Skenaario 1 = 1a) Liikenteen keskittäminen keskustassa Länsisatamaan tai 1b) Tallinnan liikenne Länsisatamaan ja Ruotsin liikenne Katajanokalle
  • Skenaario 2 = Matkustajaliikenteen siirtäminen Vuosaareen
  • Skenaario 3 = Rahdin ja matkustajaliikenteen eriyttäminen

Selvityksessä tarkasteltiin eri vaihtoehtojen vaikutuksia liikennejärjestelyihin, maankäyttöön, matkustaja- ja rahtiliikenteen liiketoimintaan ja logistiikkaan, sekä ympäristöön ja matkailuelinkeinoon.

Nykytilanne-skenaariossa toimintojen oletettiin jatkuvan nykyisin satamajärjestelyin ja investointisuunnitelmin. Toteutuessaan tämä vaihtoehto toisi kasvua matkustaja- ja rahtiliikenteen volyymeihin, mutta liikenteellisten ongelmien odotetaan kärjistyvän entisestään.

Liikenteen keskittäminen keskustassa –skenaarioissa (1 a ja 1b) erillisen liikenneratkaisun eli satama-Länsiväylä -tunnelin toteutuminen on keskeistä, jotta Jätkäsaaren alueen liikenteelliset ongelmat eivät kärjisty, kun Länsisataman volyymit kasvavat entisestään.

Matkustajaliikenteen siirtäminen Vuosaareen -skenaario puolestaan vaatisi merkittäviä investointeja ja aiheuttaisi laskua laivaliikenteen matkustajamäärissä, jolla olisi myös negatiivisia talousvaikutuksia pääkaupunkiseudulle. Tämä skenaario kuitenkin vapauttaisi kaupungille arvokasta maata kiinteistösijoituksia ja virkistyskäyttöä varten.

Rahdin ja matkustajaliikenteen eriyttäminen puolestaan muodostaisi varustamoille mahdollisesti kriittisen haasteen toiminnan kannattavuuden kannalta. Nykyinen kalusto ei pysty vastaamaan kannattavasti muutokseen, ja kaluston uusiminen nopealla aikajänteellä on nykyisille toimijoille taloudellinen haaste.

Hesarama-selvityksen perusteella nykytilanne- ja liikenteen keskittämisen keskustassa -skenaariot tarjoavat eniten mahdollisuuksia kasvulle. Kahteen muuhun skenaarioon liittyy huomattavia liiketaloudellisia ja ympäristöllisiä riskejä. ​

Hesarama-selvityksen laati konsulttiyritys Logscale Oy professori Lauri Ojalan johdolla apunaan professori Pekka Leviäkangas Oulun yliopistosta sekä apulaisprofessori Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulusta.

Lisää tietoa:

HELSINGIN SATAMAN 3 SKENAARIOTA VUOTEEN 2040, Ville Haapasaari

HESARAMA HelsinginSataman rahti- ja matkustajaliikenteenvaihtoehtoisetjärjestelyt, Lauri Ojala

HELSINGIN SATAMAN 3 SKENAARIOTA VUOTEEN 2040

HESARAMA loppuraportti 30.6.2020 Logscale Oy

Satamatoimintojen skenaariotarkastelu, Helsinki