Scenariot av effekterna rörande placeringen av Helsingfors hamnfunktioner slutfördes

1. juli 2020

Helsingfors hamn pressmeddelande 1.7.2020

– Att koncentrera passagerartrafiken till Nordsjö skulle vara orealistiskt

På begäran av borgmästare Jan Vapaavuori har Helsingfors Hamn AB utformades ett scenario rörande effekterna av placeringen av Helsingfors hamnars affärsverksamhet och Helsingfors stads vision som världens mest funktionella stad.
I scenariot granskades tre olika alternativ fram till år 2040 ur trafik- och reseprognos-, kundåsikts, investeringsbehovs- och teknikframstegs synpunkt.

  1. Verksamheten fortsätter i nuvarande hamnsektioner, grundscenario
  2. Koncentration av trafiken till centrala hamnar, Västra hamn-scenariot
  3. Utvidgning av Nordsjö hamn som en hamn för personbilsfärjor, Nordsjö-scenariot

När scenarierna realiseras kommer de att innebära betydande skillnader år 2040. Grundscenariot och alternativet Västra hamnen anses vara de mest genomförbara scenarierna.

Grundscenariot tillåter utveckling av den i ekonomiskt hänseende mest produktiva sjöfartstrafiken och skulle därför vara den bästa lösningen för Helsingfors Hamn AB och dess kunder. I scenariot kvarstår problemen med trafiksmidigheten i centrumområdet och förutsätter stadens beslut för att effektivisera gatunätet.

Enligt Västra hamn-scenariot minskar antalet passagerare en aning, men å andra sidan skulle trafiken i stadens centrum bli smidigare. Lösningen kräver en separat trafiklösning, det vill säga hamnen-Västerledstunnelen. I det södra hamnområdet skulle landområden frigöras för annan utveckling i staden.

Det mest utmanande var Nordsjö scenariot, där Tallinn-trafiken skulle koncentreras till Nordsjö. Detta alternativ skulle kräva betydande investeringar och trots detta skulle passagerarantalet sjunka betydligt. Scenariot skulle också förutsätta en utökning av hamnområdet inom det bräckliga Natura-områdets inflytandeområde och dessutom skulle utsläpp från sjöfart öka med den utökade rutten. Alternativet är utmanande ur ett kommersiellt perspektiv och med tanke på stadens strategiska mål.

”Helsingfors Hamns betydelse för Helsingfors storstadsområdes vitalitet och logistikens funktion i Finland som helhet är så stor att framtida beslut kräver god grundläggande information. Rapporten ger material för god offentlig debatt och politiskt beslutfattande,”, konstaterar Ville Haapasaari, ordförande för Helsingfors Hamn AB.

Den kompletterande studien gynnar centrala lösningar

För att komplettera scenariot beställde Helsingfors stad, Helsingfors Hamn AB och Rederierna i Finland r.f.  en rapport om alternativa arrangemang för godstransporter och persontransporter i Helsingfors hamn. (Hesarama rapporten). Denna rapport granskade fyra alternativ för framtiden (Scenario):

  • Grundscenario 0 = Nuvarande situation
  • Scenario 1 = 1a) Koncentration av centrumtrafiken till Västra hamnen eller 1b) Tallinn-trafiken till Västra hamnen och Sverige-trafiken till Skatudden
  • Scenario 2 = Överföring av passagerartrafik till Nordsjö
  • Scenario 3 = Separering av gods- och persontransporter

I studien undersöktes effekterna av olika alternativ på transportarrangemang, markanvändning, passagerar- och godstrafik och logistik, samt på miljön och turistnäring.

I det aktuella scenariot antog man att verksamheten skulle fortsätta enligt befintliga hamnarrangemang och investeringsplaner. Om det skulle genomföras skulle detta alternativ öka passagerar- och godsvolymen, men trafikproblemen förväntades trappas upp ytterligare.

I scenarierna (1a och 1b) om trafikens koncentration i stadscentrum är implementering av en separat trafiklösning, dvs. hamnen-Västerledstunneln, nyckeln till att trafikproblemen på Busholmen inte eskalerar när volymen i Västra hamnen ökar ytterligare.

Flyttning av passagerartrafiken till Nordsjö-scenariot skulle å ena sidan kräva betydande investeringar och å andra sida orsaka en minskning av antalet passagerare inom sjöfarten, vilket också skulle ha en negativ ekonomisk inverkan på huvudstadsregionen. Detta scenario skulle dock frigöra värdefull mark för staden för fastighetsinvesteringar och fritidsbruk.

Separering av godstransporter och passagerartransporter skulle i sin tur utgöra en potentiellt kritisk utmaning för rederierna när det gäller verksamhetens lönsamhet. Den nuvarande flottan kan inte svara lönsamt på förändringen, och en förnyelse av flottan inom en nära framtid är en ekonomisk utmaning för nuvarande aktörer.

Baserat på Hesarama-rapporten erbjuder scenarierna. Nuvarande situation och koncentration av trafiken i centrum störst tillväxtmöjligheter. De två andra scenarierna förknippade med betydande kommersiella och miljömässiga risker.

Hesaramas rapport utarbetades av konsultföretaget Logscale oy under ledning av professor Lauri Ojala, med hjälp av professor Pekka Leviäkangas vid Uleåborgs universitet och docent Tomi Solakivi vid Handelshögskolan i Åbo.