Bemannings och kompetens­frågor

En tillräcklig och kompetent bemanning försäkrar trygg sjöfart. Tillräckliga och kompetenta nivån av bemanning fastställs enligt STCW generalavtalet av Traficom. Rederierna i Finland ger utlåtande om bemanningens antal och kompetensnivå på basen av Traficoms förslag. Kompetenskraven är också en väsentlig del av sjöfartens utbildning och Rederierna i Finland deltar i dess utveckling.