Sjöfartens koldioxidutsläpp

En av sjöfartssektorns mest centrala målsättningar har i åratal varit att minska sina utsläpp och utveckla branschen i en alltmer miljövänlig riktning.

FN:s sjöfartsorgan IMO beslöt i april 2018 om utsläppsminskningar för världssjöfarten. Enligt beslutet skall den internationella sjötrafiken minska sina koldioxidutsläpp per ton-kilometer med minst 40 % fram till 2030 och med 70 % fram till år 2050, bägge jämfört med år 2008 nivån. IMO beslöt ytterligare att de årliga växthusgasutsläppen skall minskas med minst 50 % i absoluta termer fram till år 2050 oberoende av ökade trafikvolymer i världshandeln och därefter fortsätta driva en progressiv utveckling för en fullständig eliminering av alla koldioxidutsläppen. Dessa begränsningar gäller hela sjöfartssektorn och inte endast nya fartyg. Rederiindustrin har proponerat skärpning av IMO:s utsläppssänkningsmål, till att hela den globala sjöfarten ska vara kolneutral senast året 2050.

I juli 2021 offentliggjorde Europeiska kommissionen klimatpaketet Fit-for-55, som syftar till att minska nettoutsläppen i EU med minst 55 procent till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Klimatpaketet innehåller fyra initiativ som påverkar sjöfarten: 1) Integrering av sjöfarten i EU:s utsläppshandel 2) FuelEU Maritime som ämnar öka användningen av alternativa och förnybara bränslen 3) Reform av energiskattedirektivet 4) Direktivet om distribution av alternativa bränslen.

Redan idag övervakas sjöfartens koldioxidutsläpp på fartygsnivå och de uppmätta resultaten rapporteras till EU kommissionen. EU:s system för uppföljning, rapportering och verifiering (Monitoring, Reporting, Verifying), dvs. det så kallade MRV-systemet är en del av sjöfartens åtgärder för att minska utsläppen. I praktiken samlar rederierna uppgifter om bränsleförbrukningen på varje fartyg, som sedan verifieras av opartiska ratinginstitut och skickas till EU och IMO. Systemet har varit i bruk på EU nivå sedan 2018 och globalt från början av året 2019. Andra trafikslag har inte ett motsvarande globalt datainsamlingssystem, som baseras på realiserad förbrukning.

Då sjötrafikens utsläpp beräknas enligt förverkligade och verifierade bränsleförbrukningssiffror, kan det konstateras att sjöresandet är ett relativt miljövänligt alternativ. MRV -uppföljningssystemets uppgifter rapporteras med allokering av utsläpp antingen enligt tyngd eller area. Då man jämför utsläpp mellan olika trafikslag, är det viktigt att man hänvisar till siffror som beräknats på samma sätt. För att underlätta jämförelser, är allokeringen mellan passagerare och last härnedan enligt tyngd. Till exempel året 2018 var koldioxidavtrycket per passagerare på exempelrutterna följande:

  • Helsingfors – Stockholm 20-24 kg /passagerare (flyg enligt ICAO 41-46 kg /passagerare)
  • Helsingfors-Travemünde 69-79 kg /passagerare (flyg enligt ICAO 142 kg /passagerare).

90 % av världshandeln transporteras på fartygs kölar, men endast ca. 2,6 % av utsläppen är fartygsgenererade. Sjöfartstransportalternativet är det mest miljövänliga sättet, att transportera speciellt stora mängder gods. En jämförelse av de olika trafikslagens koldioxidutsläpp räknat i gram / tonkilometer ger följande resultat: Flygfrakt 435 g, lastbil 80 g, mindre lastfartyg 7,9 g, stort containerfartyg 3 g (källa: IMO GHG second study). Vägtrafiken står i Europa för mer än 70% av de olika transportslagens totala växthusgasutsläpp och ansvarar för merparten av alla luftföroreningar. Cirka 90% av inrikestrafikens växthusgasutsläpp genereras på landsvägarna.

 

Mera information om koldioxidutsläpp per rutt och jämförelser mellan olika trafikslag kan hittas på rederiernas hemsidor och till exempel i följande publication: Finnlines news Sustainable voyage

 

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

Mats Björkendahl är specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik. Telefon: +358 400 665 228, Epost: mats.bjorkendahl@shipowners.fi