Riktlinjerna för statligt stöd

Finlands sjöfart är beroende av EU:s riktlinjer vars syften är att stärka verksamhetsförutsättningarna för sjöfartsländerna i EU.

Det finns en oro i EU för att den europeiska handelsflottan förlorar i konkurrensen mot bekvämlighetsflaggländerna. Finland och 18 andra EU-sjöfarts stater har antingen övergått till nettolöner eller till återbetalning av eller lättnader för bikostnaderna.

Förutsättningen för återbetalning är enligt lagen om sjöfartens konkurrenskraft, att fartygens arbetskraftskostnader är på en nivå som tillsammans med återbetalningarna möjliggör en konkurrenskraftig verksamhet i en internationell sjötrafik. Arbetsmarknadsparterna har överenskommit om detta.

I takt med förnyelserna har sjöfarten utvecklats i medvind. Från år 2010 har Finlands handelsflotta ökat med 14,7 procent. Nya arbetsplatser har uppkommit (en ökning med 4,4%). Vårt mål är att precis som många andra länder övergå till ett nettolönesystem. Det skulle stärka den positiva utvecklingen under finsk flagg.

Rederierna i Finland