Vattenskydd

Barlastvatten
Fartyg som går utan last behöver barlastvatten för att upprätthålla sin sjöduglighet. I IMO godkändes år 2004 en internationell barlastvattenkonvention (International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments) med vilken man försöker förhindra spridning av främmande djur- och växtarter till nya livsmiljöer med barlastvattnen.

Barlastvattenkonventionen trädde i kraft 8.9.2016 när över 30 länder, representerande 35 % av världens handelsflottas tonnage, hade ratificerat det.

Konventionen gäller fartyg på över 400 GT. Fartygen ska ha en godkänd ledningsplan för barlastvatten och hålla loggbok över barlastvattenbytena. Konventionen innehåller bestämmelser om barlastvattenfyllning och barlastvattenbyten på havet och om tömning av barlasttankarna. Hamnstaterna ska bl.a. se till att mottagandet av det sediment som samlats i barlasttankarna ordnats för de dockade fartygen.

Mötet MEPC 71 godkände i juli 2017 Norges förslag till en ny B3-regel alltså ändring av tidtabellen för installering av behandlingsanordningen. Rederierna i Finland utvidgade sin utredning och konstaterade att 25 procent av medlemstonnaget skulle kunna få ett par års tilläggstid för installationen av behandlingsanordningen. MEPC 71 godkände också instruktionen för barlastvattenbyte. Den nya instruktionen täcker bl.a. situationer där fartyget opererar på ett område där barlastvattenbyte inte är möjligt. Det centrala innehållet i instruktionen var, för Rederierna i Finland, att man inte ska kräva att fartyget behandlar sitt barlastvatten och inte heller kräva speciella behandlingsåtgärder, om barlastvattenbyte inte är möjligt, såsom på Östersjön.

Klosettvatten
Bilaga IV i MARPOL-konventionen behandlar klosettvatten, vilket innebär tömning av och annat avfall från alla slags toaletter och WC-avlopp. Grått vatten dvs. avloppsvatten från duschar och lavoarer är inte klosettvatten. Det finns inga bestämmelser om grått vatten i Finlands lagstiftning eller i IMO:s bestämmelser.

Att dumpa det så kallade svarta avloppsvattnet i havet, vilket många utländska kryssningsfartyg gjort under de senaste åren, förbjuds av nya passagerarfartyg fram till år 2019 och av alla existerande passagerarfartyg år 2021. Östersjön är enligt bilaga VI i MARPOL-konventionen, ett sådant specialområde där avloppsvattnet från passagerarfartygen antingen ska lämnas i hamnarna eller renas från näringsämnen (kväve och fosfor) av fartygets egna vattenreningsverk innan det får tömmas i havet.

Passagerarfartygsrederimedlemmarna i Rederierna i Finland lämnar redan nu sina klosettvatten i land och beslutet påverkar inte deras verksamhet.

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

Mats Björkendahl är specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik. Telefon: +358 400 665 228, Epost: mats.bjorkendahl@shipowners.fi