Arbetsmarknad och kompetens

Rederierna i Finland deltar i den inhemska näringspolitiken som gäller rederibranschen och i beslutsprocessen i arbets- och sociallagstiftningen och förhandlar om arbetsavtal med arbetstagar-organisationerna. Dessutom erbjuder föreningen statistik som berör arbetsmarknadsfrågor samt kurser och utbildning.

Sjöfartsindustrin erbjuder flera olika typer av arbete och möjligheter – rederiverksamhet och sjöfart har arbete för människor med åtskilliga typer av kompetens. Industrin sysselsätter personer med varierande utbildningsbakgrunder.

Den finska sjöfarten sysselsätter cirka 10 000 personer direkt. Denna mängd av sjöfarare garanterar att det finns kompetenta sjöfarare i framtiden som säkrar försörjningsberedskapen och den finska handelsflottan.

Kontinuerlig utveckling och sjöfarts utbildning säkerställer att vi har kompetent arbetskraft i sjöfart nu och i framtiden. Det säkerställer också att det räcker med kvalificerade sjöfarare för hela klusterts behov. Det maritima klustret sysselsätter ca. 43 500 personer och indirekt t.o.m. 500 000 personer. Rederierna i Finland är starkt med i att främja och utveckla den finska sjöfartsarbetsmarknaden och kompetensen.