Farledsavgifter

De fartyg som på Finlands sjöområde idkar handelssjöfart betalar en farledsavgift till staten. Farledsavgiften bestäms utgående från fartygets nettodräktighet dvs. fartygets storlek och isklass. Ju högre isklassen är, desto lägre är farledsavgiften. Med systemet vill man främja sådan sjöfart som beaktar vinterförhållandena i Finland samt en miljövänligare sjöfart.

Hans Ahlström
Vice verkställande direktör

Hans Ahlström är vice verkställande direktör och ansvarar för arbetsmarknadspolitik och näringspolitiska frågor.
hans.ahlstrom@shipowners.fi / 040 725 7110