Farledsavgifter

De fartyg som på Finlands sjöområde idkar handelssjöfart betalar en farledsavgift till staten. Farledsavgiften bestäms utgående från fartygets nettodräktighet dvs. fartygets storlek och isklass. Ju högre isklassen är, desto lägre är farledsavgiften. Med systemet vill man främja sådan sjöfart som beaktar vinterförhållandena i Finland samt en miljövänligare sjöfart.

Rederierna i Finland