Arbets- och sociallagstiftning

Verksamhetsmiljön i sjöfart skiljer sig synnerligen från andra industrier. Därför har också arbets- och sociallagstiftningen reglerats på ett sätt som tar detta i beaktan. Rederierna i Finland tar aktivt del i lagstiftningsarbetet som berör sjöfart.

Hans Ahlström
Vice verkställande direktör

Hans Ahlström är vice verkställande direktör och ansvarar för arbetsmarknadspolitik och näringspolitiska frågor.
hans.ahlstrom@shipowners.fi / 040 725 7110