Strategi

Grön sjöfart på det blåa havet

Mission

Rederierna i Finland främjar sin näringsgrens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft med proaktivt påverkande på nationellt och internationellt plan.

Vision 2026

Sjöfartens betydelse för Finland är vitt uppfattad.

De finländska rederiernas verksamhetsförutsättningar är internationellt konkurrenskraftiga. Rederierna är föregångare inom ansvarsfull sjöfart. Branschen rör sig ambitiöst i riktning mot en sjöfart med noll utsläpp och uppnår koldioxidneutralitet via året 2050.

Värderingar

Ansvarsfull

Sakkunnig

Verkningsfull

Strategiska mål 2026

1.De finländska rederierna är internationellt konkurrenskraftiga. Rederinäringens verksamhetsförutsättningar är stabila och förutsägbara. Särdragen i Finlands vintersjöfart beaktas i den internationella regleringen.

2.En tillräcklig och mångsidig finländsk rederiverksamhet säkerställer sjötransporterna som är viktiga med tanke på försörjningsberedskapen.

3.De finländska rederierna är vitt kända som ansvarsfulla aktörer och föregångare när det gäller ibruktagande av nya utsläppsreducerande teknologier och digitala lösningar.

4.De finländska rederierna är banbrytare i att pröva, utveckla och ta i bruk nya drivkrafter med små eller noll utsläpp. Alternativa bränslen finns tillgängliga till konkurrenskraftiga priser.

5.Rederierna i Finland r.f. är en uppskattad och känd proaktiv aktör, vars ställningstaganden har nationell och internationell inflytelse. En stark EU-påverkan utgör en central del av vår verksamhet.

6.Kompetenta, motiverade och välmående människor är vår viktigaste resurs. Branschen lockar nya yrkesutbildade personer och kompetensen inom branschen svarar på den föränderliga verksamhetsmiljöns krav. Utbildningssystemet har utvecklats för att möta branschens behov.

Verksamhetens tyngdpunkter

  • Närings- och sjöfartspolitik
  • Arbetsmarknadsfrågor
  • Miljön och en fungerande infrastruktur
  • Ny teknologi och säkerhet
  • Säkerställande av kompetens

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762