Utbildning och kompetens

Sjöfartens utbildning sker på två stadier, utbildning på andra stadiet och utbildning i yrkeshögskola. En tillräcklig nivå av kompetenta sjöfarare säkerställer att det finns yrkesskicklig arbetskraft till hela klustret. Som del av det maritima klustret sysselsätter sjöfart ca. 43 500 personer i Finland och t.o.m. 500 000 personer indirekt. Rederierna i Finland är aktivt med och utvecklar sjöfartens utbildning i Finland.

Du kan bekanta dig med olika utbildningsprogram inom sjöfart via länken Maritime is the future!

Framtidens kunnande

Framtidsvisionen för sjöfartens kunnande har utvecklats i samarbete med flera intressenter.

I seminariet Framtidens sjöfartsproffs söktes lösningar till arbetskraftsbrist

Rederierna i Finland ordnade 9.11.2022 ett seminarium och workshop för att diskutera utmaningar med tillgången till arbetskraft inom sjöfarten. Syftet var att tillsammans med olika intressentgrupper hitta lösningar till den begynnande bristen på arbetskraft.

Gruppen som samlats i Nationalsalen i Helsingfors bestod av representanter från rederier, sjöfartsfacken, myndigheter och sjöfartsskolorna. Inledningsvis talade Tiina Tuurnala, verkställande direktör vid Rederierna i Finland och Mikki Koskinen, verkställande direktör vid ESL Shipping och styrelseordförande Rederierna i Finland, om rederiernas arbetskraftsbehov i nuläget. Koskinen efterlyste aktivt deltagande och satsningar för att lösa utmaningarna av hela branschen.

Maija Mattila från Rederierna i Finland och Jukka Tuomaala från Traficom presenterade statistik om arbetskraftsläget. Läroanstalternas syn på ämnet presenterades av Tapani Salmenhaara från Sydöstra Finlands yrkeshögskola och studerande Jarmo Mettälä.

Ett centralt bekymmer konstaterades vara, att det inte kommer finnas tillräckligt med nya sjöfarare för att ersätta den stora delen av arbetskraften som kommer att gå i pension under de närmaste åren. Bristen på arbetskraft har redan upptäckts i rederier, i alla uppgifter. Samtidigt hoppar en oroväckande hög andel av de studenter som påbörjar sina studier vid sjöfartsskolorna av. Tillgången på arbetskraft påverkas också av att relativt få kvinnor fortfarande söker arbete till sjöss. Dessutom fortsätter sjöfararnas karriärer inte alltid fram till pensionsåldern, utan de blir i allt högre grad bort från sjöarbete på grund av bland annat hälsoskäl.

Efter presentationerna diskuterade publiken situationen och dess lösningar i grupper. Det uppkom gott om utvecklingsområden och förslag på åtgärder. Diskussionerna inriktades bland annat på att utveckla utbildningen och handledd fartygspraktik, förbättra branschens attraktionskraft bland unga genom att öka synligheten på sociala medier och organisera infotillfällen i skolor, förbättra arbetsmiljön och arbetsvälbefinnandet ombord genom att utveckla ledningskunskaper och arbetskultur, samt förenkla kvalifikationsförfarandena. För att förlänga karriärer noterades det bland annat att möjligheten att förena sjöarbete med familjeliv, och karriärstigar från hav till land bör utvecklas. Den nuvarande längden av utbildningen och läroavtal väckte också diskussion.

Som ett resultat av en konstruktiv workshop beslöts det att inrätta en gemensam arbetsgrupp för att föra de frågor som tagits upp vidare. Arbetsgruppen kommer att sättas samman av Rederierna i Finland och inleder sitt arbete i början av 2023.

Arbetet för att öka sektorns attraktionskraft och synlighet bland unga har främjats genom ett antal åtgärder under de senaste åren. För att nå potentiell arbetskraft bland unga har det bland annat inletts samarbete med studie- och yrkesvägledare, skapats en broschyr om utbildningsalternativen inom sjöfart, producerats en podcast om sjöfartsklustret och en video om sjöfartens betydelse. I år har Rederierna i Finland startat Företagsby-samarbetet, där niondeklassare får lära sig om rederier och sjöfartsindustrin i en företagsspelsimulering.