Nyckeltal för sjöfarten

Huvuddelen av varuflödena i Finlands utrikeshandel transporteras till sjöss. År 2022 ökade sjötransporternas andel av Finlands utrikeshandel tio procent från nivån 2021 och var 92,4 procent. Sjötransporten stod för 94 % av Finlands export och 91,1 % av importen.

Året 2022 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till 94,8 miljoner ton. Transporterna hölls på relativt samma nivå som 2021 och var 67 % av årets 2019 nivå före pandemin. Transitotrafikens andel minskade 38 % från förra året då det var 9 %, dvs. 8,2 miljoner ton och föll till 5,1 miljoner ton. Trafikens minskning kan förklaras med Rysslands angrepp till Ukraina, då trafiken till Ryssland stoppades nästan totalt.

Mest transporterades styckegods, oljeprodukter, och råolja, som utgjorde 41 % av alla transporter. De mest importerade varorna var råolja, styckegods samt malm och koncentrat. Mest exporterades styckegods, papper och oljeprodukter. De livligaste hamnarna inom godstrafiken var Sköldvik, HaminaKotka, Helsingfors, Brahestad och Hangö.

Transportarbetet i utrikessjöfarten uppgick till totalt 267,4 miljarder tonkilometer år 2022. Inom exporten var transportarbetet 145,5 miljarder tonkilometer och inom importen 121,8 miljarder tonkilometer. Av importvarorna inom utrikessjöfarten importerades 69 % från stater i Östersjöområdet och bara 11 % från hamnar utanför Europa. Av exportvarorna exporteras 52 % till stater i Östersjöområdet och 19 % till hamnar utanför Europa. Skillnaderna mellan import- och exportländerna återspeglas direkt i transportarbetet. Transportarbetet ökade med 20 % jämfört med år 2021.

Utrikessjötrafikens passagerarantal blev tvåfaldig jämfört med förra året som tystades av pandemin. I passagerartrafiken transporterades år 2022 totalt 12,8 miljoner passagerare. Mellan Finland och Estland reste 6,3 miljoner passagerare och mellan Finland och Sverige 5,9 miljoner. Av de passagerare som transporterades inom sjötrafiken reste 96 procent på rutter till Estland och Sverige.

Källa: Statistikcentralen

Import och export

⦁ Över 95% av Finlands import och export transporteras till sjöss.

⦁ Passagerarfartyg transporterar upp till 50% av importen och 60% av exporten av styckegods.

⦁ Passagerarfartyg transporterar också 31% utav export och 26% utav import från och till Sverige.

⦁ 90% av export och import till Estland transporteras av passagerarfartyg.

Sjöfartens utsläpp

⦁ Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att förminska växthusgasutsläppen från sjöfart med 50% via året 2050.

⦁  Rederiindustrin och Rederierna i Finland har kolneutralitet via året 2050 som målsättning.

⦁ 90% av gods transporteras till sjöss och de orsakar 2,6% av utsläppen.

⦁ Koldioxidutsläppen från ett stort containerfartyg är 3g/tkm.

⦁ Koldioxidutsläppen från ett lastfartyg är 7,7g/tkm.

⦁ Respektive utsläpp per flyg är 435g/tkm och 80g/tkm per lastbil.

Nyckeltal från den finska handelsflottan

Grafik: Finlands Sjömans-Union

Europeiska nyckeltal

Källa: ECSA

Mera statistik om den finska sjöfarten finns på följande sidor:

Traficom statistik om sjöfart.
Väylä statistik om sjöfart.

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762