Nyckeltal för sjöfarten

Året 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till 94,1 miljoner ton. Transporterna minskade med 2 % jämfört med 2020. Transitotrafikens andel var 9 procent, dvs. 8,2 miljoner ton. Mest transporterades styckegods, 17,3 miljoner ton, och näst mest oljeprodukter, 10,8 miljoner ton. De mest importerade varuslagen, styckegods och råolja, stod för totalt 39 procent av alla varor som importerades sjövägen. Mest exporterades styckegods, papper och oljeprodukter, vilka utgör 44 procent av all varuexport inom sjöfarten. De livligaste hamnarna inom godstrafiken var Sköldvik, Helsingfors, HaminaKotka, Karleby och Hangö.

Transportarbetet i utrikessjöfarten uppgick till totalt 222,1 miljarder tonkilometer år 2021. Inom exporten var transportarbetet 152,7 miljarder tonkilometer och inom importen 69,4 miljarder tonkilometer. Av importvarorna inom utrikessjöfarten importerades 71 procent från stater i Östersjöområdet och bara 6 procent från hamnar utanför Europa. Av exportvarorna exporteras 50 procent till stater i Östersjöområdet och 18 procent till hamnar utanför Europa. Skillnaderna mellan import- och exportländerna återspeglas direkt i transportarbetet. Transportarbetet ökade med 5 procent jämfört med år 2020.

Pandemin inverkade fortfarande kraftigt på passagerarantalet inom utrikessjöfarten. I passagerartrafiken transporterades år 2021 totalt 6,2 miljoner passagerare. Mellan Finland och Estland reste 3,2 miljoner passagerare och mellan Finland och Sverige 2,9 miljoner. Av de passagerare som transporterades inom sjötrafiken reste 98 procent på rutter till Estland och Sverige. Passagerarantalet minskade med 7 procent jämfört med år 2020. Jämfört med nivån före pandemin år 2019 var antalet ändå bara 32 procent. År 2021 uppgick transporterna av passagerarnas personbilar till totalt 1,3 miljoner och transporterna av bussar till 9 160. Transporterna av passagerarnas personbilar ökade med 1 procent jämfört med år 2020, men jämfört med år 2019 var antalet bara 60 procent. Transporterna av bussar ökade med 11 procent, men jämfört med nivån före pandemin var antalet dock bara 23 procent.

I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i juni 2022 totalt 110 fartyg. Av bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan utgjorde den egentliga handelsflottan 95 % och de fartyg som antecknats i handelsfartygsförteckningen 87 %. Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade ökat med fem jämfört med situationen vid föregående årsskiftet.

Källa: Statistikcentralen

Import och export

⦁ Ca. 90% av Finlands import och export transporteras till sjöss.

⦁ Passagerarfartyg transporterar upp till 50% av importen och 60% av exporten av styckegods.

⦁ Passagerarfartyg transporterar också 31% utav export och 26% utav import från och till Sverige.

⦁ 90% av export och import till Estland transporteras av passagerarfartyg.

Sjöfartens utsläpp

⦁ Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att förminska växthusgasutsläppen från sjöfart med 50% via året 2050.

⦁  Rederiindustrin och Rederierna i Finland har kolneutralitet via året 2050 som målsättning.

⦁ 90% av gods transporteras till sjöss och de orsakar 2,6% av utsläppen.

⦁ Koldioxidutsläppen från ett stort containerfartyg är 3g/tkm.

⦁ Koldioxidutsläppen från ett lastfartyg är 7,7g/tkm.

⦁ Respektive utsläpp per flyg är 435g/tkm och 80g/tkm per lastbil.

Nyckeltal från den finska handelsflottan

Grafik: Finlands Sjömans-Union

Europeiska nyckeltal

Källa: ECSA

Mera statistik om den finska sjöfarten finns på följande sidor:

Traficom statistik om sjöfart.
Väylä statistik om sjöfart.

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762