Tonnageskatt

De rederier som uppfyller förutsättningarna för tonnageskattelagen, kan för transport av last och resenärer och annan verksamhet som är nära förknippad, välja att istället för inkomstbeskattning betala tonnagebeskattning. Syftet med tonnageskatten är att förstärka sjöfartens verksamhetsförutsättningar, möjliggöra att finska fartyg klarar sig i den internationella konkurrensen och att säkerställa den finska sjöfarten och försörjningstryggheten. Tonnageskatten möjliggör att en så stor andel som möjligt av export- och importfrakten inom utrikeshandeln sker under finsk flagg och dessutom att passageratrafiken kan skötas med ett tonnage under finsk flagg, vilket sysselsätter finska sjöfarare.

Rederierna i Finland