Energy Efficiency Design Index

EEDI är ett obligatoriskt planeringsindex för alla nya fartyg, enligt vilket energieffektiviteten för nya fartyg borde fastställas redan i planeringsskedet. Förslaget om ibruktagandet av EEDI, som utarbetats av IMO, godkändes i juli 2011 gällande oljetankrar, gastankrar, bulkers, containerfartyg, torrlastfartyg (general -cargo), combi-carriers samt avkylningsfartyg. Indexet blev obligatoriskt för dessa fartyg i början av 2013.  Energieffektivitetsindexet för roro- och ropaxfartygen som allmänt trafikerar i närsjöfarten godkändes av IMO först i maj 2013 och trädde i kraft för dessa fartyg i september 2015.

På MEPC 72-mötet år 2018 var EEDI-ärendet åter uppe på agendan. Förändringarna genom vilka EEDIs referenslinjer för roro- och ropaxfartygen höjs med 20 %, slutfördes. På mötet beslutades också, enligt IACSs förslag, att de ändrade referenslinjerna tillämpas för EEDIs fas 2, alltså från och med 1.1.2020. Dessutom beslutades att enligt Sydkoreas förslag förbereda resolutionen om referenslinjerna i vilken avtalsparterna i bilaga VI i MARPOL sporras, att tänka igenom att tillämpa de ändrade referenslinjerna redan innan de träder i kraft internationellt. Det här var mycket viktigt för Finland och ordvalet för resolutionen var: ”INVITES FURTHER the Parties to consider the application of the aforesaid amendments to regulation 21 of Annex VI of MARPOL concerning new parameters for determination of reference values of the EEDI to ships entitled to fly their flag as soon as possible, prior to entry into force”.

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

Mats Björkendahl är specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik. Telefon: +358 400 665 228, Epost: mats.bjorkendahl@shipowners.fi