Rederierna i Finland

Rederierna i Finland är ett närings- och arbetsmarknadspolitiskt intressebevakningsorgan med 27 finska rederier och 107 fartyg som medlemmar. Våra kontor finns i Helsingfors och Mariehamn.

Föreningens historia sträcker sig till år 1917. Då grundades Sjöfartsförbundet, som verkade fram till år 1932. Sjöfartsförbundets verksamhet återupptogs av Finlands Skeppsredaresförening, vars namn senare ändrades till Finlands Rederiförening.

På Åland verkade en rederiförening med namnet Ålands Redarförening.  Finlands Rederiförening, Ålands Redarförening (grundad 1934) och Fraktfartygs-föreningen (grundad 1986) bildade år 2008 tillsammans den nuvarande föreningen Rederierna i Finland rf.

Historik

Rederierna i Finland rf (Suomen Varustamot ry) grundades den 28.4.2008.

Föreningens historia sträcker sig ända till maj 1917 då Sjöfartsförbundet grundades.

Sjöfartsförbundet upphörde med sin verksamhet och för att fortsätta dess verksamhet grundades två föreningar, Finlands Skeppsredaresförening, som senare blev Finlands Rederiförening samt Ålands Redarförening.

Den tredje betydande rederiföreningen Utrikesfartens Småtonnage-förening grundades år 1986 vars namn senare ändrades till Fraktfartygsföreningen.

Medlemsrederierna i de tre föreningarna, Finlands Rederiförening, Fraktfartygsföreningen och Ålands Redarförening, är grundare av den nya föreningen.

Vid föreningens grundande var 24 rederier medlemmar i Rederierna i Finland rf. Dessa rederier sysselsätter ca 7000 personer ombord på finska fartyg. Den totala omsättningen för rederierna är ca 2,5 miljarder euro.