Merenkulun päästöjä mitataan ja seurataan aluskohtaisella tarkkuudella – päästötiedot on nyt avattu

1. heinäkuuta 2019

Merenkulun hiilidioksidipäästöjä mitataan ja seurataan aluskohtaisella tarkkuudella kattavan päästöjenmittausjärjestelmän ansiosta. Tulokset raportoidaan sekä Euroopan komissiolle, että kansainväliselle merenkulkujärjestö IMO:lle. Käytäntö on ainutlaatuinen ja mahdollistaa avoimesti jokaisen aluksen todellisten aiheutuneiden päästöjen seuraamisen. EU:n keräämä data tulee julkiseksi heinäkuun 2019 alusta lähtien. (Tiedot löytyvät osoitteesta: http://www.emsa.europa.eu/) EU:n seuranta-, raportointi- ja todentamisjärjestelmä (Monitoring, Reporting, Verifying), eli niin kutsuttu MRV päästönmittausjärjestelmä on osa merenkulun päästöjen vähentämistoimia. Käytännössä varustamot keräävät jokaisen aluksen polttoaineenkulutusta koskevat tiedot, jotka tarkistetaan ja verifioidaan riippumattoman luokituslaitoksen toimesta ja lähetetään EU:lle ja IMO:lle. Järjestelmä on ollut voimassa EU:n tasolla vuoden 2018 lähtien ja globaalisti vuoden 2019 alusta.

”Merenkulun päästömittaus on ainutlaatuinen. Muilla liikennemuodoilla ei ole vastaava maailmanlaajuista, toteutuneeseen kulutukseen perustuvaa tiedonkeruujärjestelmää. Tämän kaltainen järjestelmä tuo päästöseurannan uudelle tasolle”, toteaa Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

IMO päätti huhtikuussa 2018, että kansainvälisen meriliikenteen kuljetussuoritusten tonnia/kilometri osalta hiilidioksidipäästöjä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. Vuotuista kasvihuonekaasujen absoluuttista päästömäärää – liikennemäärien kasvusta huolimatta – pienennetään vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä ja tämän jälkeen jatketaan pyrkimystä hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen täydelliseen poistamiseen.

Suomalaiset varustamot ovat maailman kärkeä vähäpäästöisten ja energiatehokkuutta lisäävien teknologioiden käyttöönotossa. Jätteestä tuotettu biopolttoaine, LNG, tuuli ja sähkö ovat jo käytössä ja yhdistettynä uusiin propulsio- ja optimointitekniikoihin päästöjä pystytty vähentämään kymmeniä prosentteja.

Suomen Varustamot on laskenut suomalaisten alusten raportoitujen tietojen perusteella keskimääräisen hiilijalanjäljen. Roro-matkustaja-alusten matkustaja- ja rahtikohtaiset hiilijalanjälkilaskelmat löytyvät alla olevasta taulukosta. Hiilijalanjälki on laskettu sekä alusten koko kapasiteettiin mukaan, että 50% kapasiteetin mukaan.

Taulukossa 1 on kuvattu tällä hetkellä Suomen lipun alla liikennöivien matkustaja-alusten reittikohtainen hiilijalanjälki. Tässä laskelmassa hiilijalanjälki on laskettu kyseisellä reitillä liikennöivien matkustaja-alusten toteutuneiden, mitattujen ja raportoitujen polttoainekulutustulosten perusteella (keskiarvo), täydellä lasti- ja matkustajakapasiteetilla. Taulukossa 2 hiilijalanjälki on laskettuna 50% kapasiteetilla. Vertailun helpottamiseksi muihin liikennemuotoihin, luvut ovat tässä laskettu kilometri muotoon (g/ton-km). Hiilijalanjäljen laskemiseksi kulkuneuvoissa, joissa kuljetetaan sekä lastia että matkustajia, EU:ssa (regulation 2015/757) on kaksi eri menetelmää a) massan mukaan tai b) pinta-alan mukaan. (Standardi EN 1625825). Kun kyseessä on laivaliikenne tai lentoliikenne niin EU kuitenkin suosittelee, että allokaatio lastin ja tavaran välillä lasketaan painon mukaan. Tämä tarkoittaa aluksessa, jonka matkustajatodistus on 2500 matkustajalle ja lastinottokyky 6000 tonnia että 4,2% CO2 päästöistä allokoidaan matkustajille ja 95,8% CO2 päästöistä lastille.

Olof Widén
Johtava asiantuntija

Olof Widén on Johtava asiantuntija, hänen vastuualueena on mm. ympäristökysymykset, alusturvallisuus sekä pätevyysasiat.
+358400 723355
olof.widen@shipowners.fi