Ett steg mot en allt miljövänligare sjöfart – IMO gjorde beslut om åtgärderna för att minska sjöfartens utsläpp

17. maj 2019

FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO har samlats i London denna veckan 13.-17.5.2019 för miljöskyddskommitténs (MEPC) möte. På MEPC 74 mötet behandlades minskningen av sjöfartens utsläpp och åtgärder som skall genomföras för att uppnå tidigare fastställda minskningsmål för växthusgasutsläpp.

I april förra året beslöt IMO om utsläppsminskningar för världssjöfarten. Enligt beslutet skall den internationella sjötrafiken minska sina koldioxidutsläpp per ton-kilometer med minst 40 % fram till 2030 och med 70 % fram till år 2050, bägge jämfört med år 2008 nivån. IMO beslöt ytterligare att de årliga växthusgasutsläppen skall minskas med minst 50 % i absoluta termer fram till år 2050 oberoende av ökade trafikvolymer i världshandeln och därefter fortsätta driva en progressiv utveckling för en fullständig eliminering av alla koldioxidutsläppen.

Nu var syftet att fastställa åtgärderna för att uppnå dessa målsättningar. Finlands linje var att i samarbete med andra länder hitta effektiva lösningar, som tar hänsyn till regionala specialomständigheter.

Arbetsgruppen för växthusgaser diskuterade åtgärdsförslag på såväl kort, medellång och långtidsperiod och summerade en lista på fjorton åtgärder som kommer att förverkligas. De huvudsakliga åtgärderna inkluderar vidare ökning av fartygens energieffektivitet och utveckling av EEDI, utveckling av mekanismer för optimering och reducering av fartygens hastighet, och reglering av metan utsläpp (methane slip). Förövrigt innehåller åtgärderna bl.a. att man uppmuntrar stater att verkliggöra egna handlingsplaner och effektivera hamnarnas färdigheter för att uppnå utsläppsminskningar.

Nya teknologier kommer att ha en central roll i att uppnå målet om en utsläppsfri sjöfart. Ett viktigt åtgärdsområde är främjandet av nya lösningar, dvs. satsningar i forskning och utveckling, skapandet av incentiv för nya innovationer och implementeringsprogram för alternativa och nya bränslen.

Senior Advisor Olof Widén som representerat Rederierna i Finland på mötet beskriver implementeringsprogrammen för upptagandet av alternativa låg- och nollkolhaltiga bränslen som den centralaste åtgärden. ”Experterna som var på plats är eniga om att LNG spelar en nyckelroll i renare sjöfart. LNG förminskar växthusgaser i sig, men dessutom möjliggör det en grund för förnyande bränslen eftersom det går att blanda med LBG- och P2X bränslen” säger Widén. (LBG= flytande biogas, P2X= Power to Product, syntetiskt bränsle med väte.)

Bild: IMO

Andra ämnen på agendan var genomförandet av avtal om barlastvattenhantering och ändringar i MARPOL-konventionerna gällande bland annat fartygens elektroniska loggböcker, samt hantering av lastrester och tanktvättvatten.

Behandling av frågan om plastskräp i haven, som tagits upp på agendan för första gången i förra mötet, fortsatte och den globala handlingsplanen för plastskräp (IMO Marine Plastic Action Plan) utvecklades vidare. För att kunna förverkliga handlingsplanen så effektivt som möjligt, kommer det att anordnas en stor undersökning angående plastskräp. Dessutom deltog också grundaren av Ocean Cleanup, Bojan Slat i mötet. Slat har utvecklat en unik metod för att putsa bort plastskräp från haven. Metoden har redan testats på Stilla havet med lovande resultat.

MEPC behandlade också den globala svavelbegränsningen på 0,5 procent som träder i kraft i årsskiftet och riktlinjer för implementering av begränsningen. I Finland och Nordeuropa har sjöfartens svavelutsläpp reducerats till nästan noll från början av år 2015. Redan år 2008 beslöt IMO att en 0,1 procent svavelgräns för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen skall träda ikraft 1.1.2015.

90 % av världshandeln transporteras på fartygs kölar, men endast ca. 2,6 % av utsläppen är fartygsgenererade. Sjöfartssektorns mest centrala målsättning har redan i åratal varit att minska sina utsläpp. Det finska sjöklustret är en föregångare inom området nya miljöinnovationer och de finska rederierna gör aktivt investeringar i nya teknologier för att göra sjöfarten allt energieffektivare och miljövänligare.

Bild: IMO

 

Tilläggsinformation:

Olof Widén, Senior Advisor

Tel. +358 400 723 355

Epost. olof.widen@shipowners.fi