Första MRV-­datarapporten om EU-sjöfartens koldioxid­utsläpp har publicerats

28. maj 2020

Europeiska kommissionen har publicerat den första MRV-datarapporten om EU-sjöfartens koldioxidutsläpp, som baseras på förverkligade uppgifter.

EU:s system för uppföljning, rapportering och verifiering dvs. det så kallade MRV-utsläppsmätningssystemet (Monitoring, Reporting, Verifying), möjliggör att sjöfartens koldioxidutsläpp mäts och uppföljs på fartygsspecifik nivå.  Resultaten rapporteras till Europeiska kommissionen. Den internationella sjöfartsorganisationen har samlat utsläppsuppgifter globalt från början av året 2019. EU:s MRV-system har varit i bruk sedan året 2018 och den nu publicerade rapporten baseras på första rapporteringsårets uppgifter.

I praktiken betyder MRV-systemet att rederierna samlar uppgifter om bränsleförbrukningen på varje fartyg, som sedan verifieras av opartiska ratinginstitut och skickas till EU. Med hjälp av MRV-systemet samlas data från sammanlagt 11 600 fartyg, vilket motsvarar 38% av världens handelsfartyg. Flera fartygstyper som roro- och ropaxfartyg, tankers, bulklast- och containerfartyg är representerade.

Europeiska kommissionens nyutkomna rapport visar, att under året 2018 uppgick koldioxidutsläppen från sjöfart på EU-området till 138 milj. ton, vilket motsvarar ca. 3,7% av EU:s helhetsutsläpp. Utav trafikslagen är vägtrafiken klart den mest utsläppsorsakande sektorn, då 72% trafikutsläppen orsakas av vägtrafik.

Närmare två tredjedelar utav utsläppen från EU:s sjöfart orsakas från fartyg som ankommer till eller far från EU. Trafik inom EU representerade 32% av de orsakade utsläppen.

Rapporten granskade dessutom fartygens tekniska och operationella energieffektivitet. Enligt rapporten har fartygens energieffektivitet förbättrats. Den största utvecklingen i fartygens tekniska energieffektivitet, då man granskar masksineffekt gentemot fartygets hastighet, har skett för bulklastfartyg, vilkas medelhastighet inte minskat betydligt trots att maskineffekten blivit mindre. Också med hjälp av optimering av fartygshastighet har man enligt rapporten åstadkommit betydliga utsläppsminskningar.

Sjöfart är en väsentlig sektor för EU:s ekonomi, då 75% utav EU:s externa import och export transporteras till sjöss. Den motsvarande siffran för Finlands utrikestransporter är t.o.m. 90%. Sjötransport är redan idag den miljövänligaste formen av transport. IMO beslöt i april 2018 att minska koldioxidutsläppen av den internationella sjötrafiken per transportarbete med minst 40% fram till året 2030 och med 70% fram till året 2050, jämfört med nivån år 2008. IMO beslöt ytterligare att de årliga växthusgasutsläppen skall i absoluta termer minskas med minst 50% fram till året 2050, trots förväntad ökning av trafikvolymer och därefter fortsätta driva utveckling mot utsläppsfri sjöfart.

MRV-uppgifterna som rapporterats året 2019 skall publiceras 30.6.2020 på EMSA:s hemsidor i adressen: http://www.emsa.europa.eu/.

 

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

Mats Björkendahl är specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik. Telefon: +358 400 665 228, Epost: mats.bjorkendahl@shipowners.fi