FN:s sjöfartsorganisation IMO har gjort ett historiskt beslut om att minska sjöfartens utsläpp

13. april 2018

Sjöfartbranschens ledande inriktning har redan i flera år varit att minska sjöfartens inverkan på miljön och att utveckla branschen till en alltmer miljövänlig riktning. Då sjötrafiken ökar globalt blir minskning av utsläpp och bekämpning av klimatförändringen på branschen allt viktigare.
International Maritime Organization (IMO) har under våren förberett en ny CO2-strategi för att minska sjöfartens växthusgasutsläpp. IMO är FN:s internationella sjöfartsorganisation, som svarar för säkerheten av den internationella handelssjötrafiken och skyddet av havsmiljön gällande sjötrafikens förorening.

Under denna veckan har IMO:s medlemsländer samlats i London den 9.-13.4.2018 för Marine Environment Protection Committee (MEPC) 72 miljöskyddskommittémöte, där det avtalats om den internationella sjöfartens klimatmålsättning och reglering av CO2-utsläpp. Rederierna i Finland representerades på mötet av seniorrådgivare, ledande sakkunnig i miljöfrågor Olof Widén.

IMO:s medlemsländer har haft väldigt varierande åsikter inför mötet, och därför har det ansetts bli svårt att hitta konsensus. Förväntningarna för att nå ett ändamålsenligt resultat har dock varit höga, och MEPC har fått mycket uppmärksamhet i internationella medier.

Rederierna i Finland har tillsammans med sina systerföreningar i andra nordiska länder föreslagit att den blivande visionen skulle vara ambitiös och klart tydliggöra att målet är att eliminera alla CO2-utsläpp från internationell sjöfart (minskning av 100%) så snabbt som utsläppsfritt bränsle är tillgängligt globalt. Rederierna i Finlands internationella paraplyorganisation International Chamber of Shipping (ICS) har redan tidigare berättat om att förbinda sig till 50% förminskning /ton km per året 2050. Sjöfart är en internationell verksamhetsgren och därför är det väldigt viktigt att också regleringen sker på global nivå.

MEPC mötet deklarerade efter en väldigt utmanande förhandlingsprocess på fredagen den 13 april 2018 följande:

1) obligatoriska energieffektiveringsindex (EEDI) för nya fartyg blir fortsättningsvis strängare.
2) minskning av den internationella sjötrafikens transportarbetes (ton/km) relativa CO2-utsläpp med minst 40% per året 2030, och sträva för att relativt minska (ton/km) 70% per året 2050, jämfört med nivån år 2008.
3) Nivån av utsläpp från internationell sjöfart når sin höjdpunkt så snabbt som möjligt och efter det förminskas den årliga absoluta nivån av växthusgasutsläpp med minst 50% per året 2050, jämfört med nivån år 2008, men dessutom fortsätter också strävan att totalt gradvis eliminera utsläppen, vilket är i linje med Paris klimatavtalets temperaturöknings mål.

Olof Widen beskriver situationen enligt följande: -Året 1492 seglade Columbus västerut utan kartor. Den internationella sjöfarten har befunnit sig i ett liknande tillstånd med sitt klimatmål. Idag har vi ritat oss ett gemensamt sjökort. Nu kan det egentliga arbetet börja, och vi har idag dessutom listat upp tjugo stycken kort, medel och långsiktiga åtgärder för minskning av utsläpp som kommer att behandlas vidare i IMO:s miljöskyddskommittee i slutet av september. Konkreta tilläggsfördrag av medlemsländer kommer vi att se redan på nästa miljöskyddskommittee möte (MEPC 73)  i oktober.

På mötet gjordes också beslut angående anvisningar för köpare och användare av bränsle, och för att garantera kvaliteten på bränsle som används.  Dessutom behandlades andra miljöfrågor, bland annat den globala begränsningen av svavel (Global Sulphur Cap) till 0,5% som träder i kraft den 1.1.2020. Finska rederier har redan förverkligat svavelbegränsningens nivå med att förminska svavelutsläppen med 90% under de tre sista åren.

Den finska rederibranschen är globalt en föregångare i att ta i bruk miljöteknologi, och flera av branschens framsteg har blivit utvecklade och testade i samarbete med finska rederier. På finska rederier har det till exempel tagits i bruk LNG-bränsle på stora passagerarfartyg, rotorsegel som förminskar bränsleförbrukning och svavelscrubbers först i världen.

Tilläggsinformation:
Olof Widén
olof.widen@shipowners.fi / 0400 723355
7.5.2018

Rederierna i Finland