Sjötransportersaktorerna stärkte beredskap genom gemensam övning

6. juni 2024

Försörjningsberedskapsorganisationens Sjötransportpool ordnade i Helsingfors en två dagar lång övning för aktörer inom sjöfarten. På drygt två år har säkerhetsläget i Östersjöregionen förändrats avsevärt och risken för allvarliga störningar har ökat. Övningarna är en del av det regelbundna samarbetet mellan försörjningsberedskapskritiska aktörer. Övningarnas syfte är att  stärka beredskap och informationsutbytet. I övningen deltog cirka 60 representanter för rederier och andra centrala aktörer inom sjöfarten samt sjöfatsmyndigheter.

Finlands beroende av sjöfarten har ökat ytterligare på grund av det utrikes- och säkerhetspolitiska läget. Enligt Tullens statistik transporterades cirka 96 procent av Finlands utrikeshandel sjövägen och nästan 98 procent av importen år 2023. I övningen konkretiserades hur olika lagar, förordningar och beredskapsplaner tillämpas i olika störningar och undantagssituationer, både för hela branschen och för rederierna.

  • ”Beredskapen för undantagsförhållanden och störningar har redan i årtionden bedrivits långsiktigt i Försörjningsberedskaporganisationen i samarbete med företag och myndigheter. Övningen var mycket nyttig och bidrar till att utveckla beredskapen för att säkerställa kontinuiteten i sjötransporterna”, säger Tiina Tuurnala, ordförande för Sjötransportpoolen. 

 

Sjötransportpoolens uppgift är att följa upp, planera och bereda åtgärder för att utveckla försörjningsberedskapen tillsammans med företag och myndigheter inom branschen. Poolen bereder anvisningar och rekommendationer för beredskapen för sjötrafiken.

 

Övningsverksamheten är en central del av både Finlands beredskap och Försörjningsberedskapsorganisationens uppgifter, eftersom den kan användas för att identifiera svagheter som kräver utveckling. Samarbetsövningarna främjar också samarbetet mellan olika aktörer och förbättrar deras förmåga att agera i en krissituation. Tematiskt växlande övningar är en del av poolens årliga verksamhet.

 

  • Det är fint att övningen intresserade olika aktörer så mycket. Under övningen framkom mycket konkret information om det aktuella läget för beredskapsåtgärderna. Ett annat viktigt resultat var en bedömning av de frågor som ska utvecklas, säger Juha Savisaari, poolsekreterare för Sjötransportpoolen.

 

Tillägsuppgifter: 

Sjötransportpoolens poolsekreterare Juha Savisaari, juha.savisaari@shipowners.fi, 040 5201694

Juha Savisaari
Sjötransportpool

Juha Savisaari är sjötransportpoolens sekreterare och svarar för ärenden om försörjningstrygghet.
juha.savisaari@shipowners.fi / 040 520 1694