Sjöfartens åtgärder för att förminska utsläpp och begränsa klimatförändringen framskrider

26. oktober 2018

International Maritime Organizations (IMO) miljöskyddskommitté Marine Environment Protection Committee (MEPC) 73 har under den gångna veckan samlats i London för att bestämma om bland annat åtgärder för att implementera minskningen av sjöfartens utsläpp.

I förra april beslöt IMO:s medlemsländer om en målsättning för utsläppsminskning inom världssjöfarten. Enligt beslutet skall den internationella sjötrafiken minska sina koldioxidutsläpp per ton-kilometer med minst 40% fram till 2030 och med 70 % fram till år 2050, bägge jämfört med år 2008 nivån. IMO beslöt ytterligare att de årliga växthusgasutsläppen skall minskas med minst 50 % i absoluta termer fram till år 2050 oberoende av ökade trafikvolymer i världshandeln, och därefter fortsätta driva en progressiv utveckling för en fullständig eliminering av alla koldioxidutsläppen. Dessa begränsningar gäller hela sjöfartssektorn, inte endast nya fartyg. Redan idag övervakas sjöfartens koldioxidutsläpp på fartygsnivå och de uppmätta resultaten rapporteras till EU kommissionen. Motsvarande rapporteringsskyldighet införs globalt från början av 2019.

Denna vecka den 22.10.-26.10.2018 har MEPC 73 mötet inletts med att godkänna en handlingsplan för att uppnå denna målsättning. Förhandlingar för att åstadkomma konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen påbörjas omedelbart, så att de kan behandlas på nästa MEPC möte nästa vår. I samband med godkännandet av handlingsplanen beslöts också bland annat om att genomföra en ny IMO växthusgasundersökning året 2019, tekniskt samarbete, forskning och undersökning och förberedning av en uppdaterad strategi år 2023.

”Sjöfartsbranschen har redan länge satsat på att minska utsläppen och att utveckla branschen i en alltmer miljövänlig riktning. Det är fint att se hur alla de internationella aktörerna inom sjöfarten arbetar tillsammans för att åstadkomma konkreta åtgärder för att minska utsläppen. Det är viktigt att detta arbete nu framskrider med fart.” säger Tiina Tuurnala, verkställande direktör för Rederierna i Finland.

Det andra huvudämnet som behandlades på mötet var energieffektivitets index, Energy Efficiency Design Index (EEDI).  EEDI ämnar att förminska växthusgasutsläpp med att kontrollera energiförbrukningen så effektivt som möjligt. Det beslöts att ytterligare höja kraven på energieffektivitet för vissa fartygstyper.

På agendan var också för första gången åtgärder för att förminska plastavfall som samlas i världshaven. Dessutom behandlades den globala svavelbegränsningen (Global Sulphur Cap) till 0,5%, som träder i kraft i början av året 2020. På mötet bekräftades transportförbudet på tjock brännolja (non-compliant fuel) som fartygsbränsle från 1.3.2020. Det centrala kommer att vara hur svavelbegränsningens följning kommer att övervakas och uppföljas globalt. På det Nordeuropeiska området har en strängare svavelbegränsning på 0,1% redan varit i bruk sedan året 2015 och sjöfartens svavelutsläpp har reducerats till nästan noll.

Ledande sakkunnig Olof Widén som representerat Rederierna i Finland på MEPC mötet kommenterar resultaten enligt följande: ”I diskussionerna framgår det att branschen verkligen är engagerad i att hitta gemensamma, världsomfattande lösningar för att begränsa klimatförändringen. Det väsentliga är att det finns en gemensam strävan och arbetet för konkreta åtgärder har påbörjats.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsinformation:

Olof Widén,

ledande sakkunnig, Rederierna i Finland

Telefon: +358 400 723 355

Epost: olof.widen@shipowners.fi