Viking Line anpassar verksamheten till följd av effekterna av coronaviruspandemin och inleder samarbetsförhandlingar med landpersonalen

24. augusti 2020

Viking Line inleder samarbetsförhandlingar med landpersonalen i Finland, Sverige, Estland samt på Åland. Den 24 augusti har en kallelse till samarbetsförhandlingar skickats ut till den finländska organisationen. Samma dag har den svenska organisationen inlett MBL-förhandlingar. Bolaget planerar en omorganisering av landorganisationens funktioner för att uppnå kostnadsinbesparingar, effektivisera verksamheten, säkerställa bolagets framtida konkurrenskraft och ekonomiska ställning.

– Den pågående Coronaviruspandemin (COVID-19) har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar. Sedan mars 2020 har verksamheten präglats av de reserestriktioner som infördes med påföljd i form av minskad resebenägenhet på marknaderna.  Av restriktionerna återstår fortsättningsvis, den väsentligaste för Viking Lines del, nämligen restriktionerna avseende resande mellan Finland och Sverige. Den internationella marknaden har likaså påverkats drastiskt.  Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur långvarig Coronaviruspandemin blir och effekterna på Viking Lines framtida resultat, finansiella ställning och kassaflöde. I detta utmanande läge är anpassningsåtgärder tyvärr nödvändiga för att trygga bolagets framtida verksamhetsförutsättningar, säger Jan Hanses, vd, Viking Line

Samarbetsförhandlingar inleds den 1 september 2020
För att minimera de negativa inverkningarna förorsakade av coronavirusläget omorganiserar Viking Line landorganisationens funktioner genom att anpassa personalresurserna enligt den försvagade efterfrågan och inleder samarbetsförhandlingar. Förhandlingarna berör hela bolagets landpersonal om ca 570 personer i Finland, Sverige, Estland samt på Åland. Planerandet av den nya organisationsstrukturen förväntas leda till omorganisering, nedskärning, centralisering och effektivisering av vissa funktioner, samt till ändringar i vissa personers befattningsbeskrivningar för att bättre motsvara bolagets nuvarande och framtida behov. De planerade åtgärderna uppskattas kunna leda till överföring till deltid, permittering eller uppsägning av maximalt 200 personer.  Vid eventuella uppsägningar kommer Viking Line att beakta återanställningsskyldigheten i enlighet med lagar och kollektivavtal.

Förhandlingarna inleds den 1 september i Finland och på Åland och de uppskattas pågå i sex veckor. Utöver dessa samarbetsförhandlingar kommer motsvarande förhandlingar att hållas i Estland.

Tilläggsinformation:

Jan Hanses, verkställande direktör, Viking Line Abp, jan.hanses@vikingline.com, tel: +358-18-27000

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Viking Line Abp,
johanna.boijer@vikingline.com, tel: +358-18-27000