Fortsatt måttlig konjunkturuppgång inom sjöfarts- och rederibranschen

11. december 2018

Rederibarometern visar att det i nuläget fortfarande ser ljust ut för sjöfarts- och rederibranschen. Konjunkturuppgången som fick sin början under den föregående perioden ser ut att fortsätta men tillväxttakten har mattats av. Enkätdeltagarna har även positiva förväntningar när det gäller de kommande 12 månaderna även om de förväntar sig en måttligare tillväxttakt än under föregående period.

Informationen framgår i Rederibarometern som publiceras av Shortsea Promotion som verkar i samband med Åbo universitets Brahea-centers sjöfartens utbildnings- och forskningscentrum, som årligen utreder rederibranschens syn på sjötransporternas och rederibranschens utveckling med undersökningar. Barometerns uppdragsgivare är Trafi, Finlands Rederier rf och Ålands landskapsregering.

Årets barometer vittnar om ett positivt konjunkturläge för sjöfartsmarknaden både under granskningsperioden och när det gäller förväntningarna. Konjunkturläget förutspås förbli på samma nivå även under de kommande 12 månaderna.

”Det är utmärkt att sjöfartssektorn visar en fortsatt konjunkturuppgång. Ett utvecklingsvänligt klimat och ett positivt grepp om framtiden liksom givetvis djärva experiment driver hela branschen framåt och framhäver kompetensen inom den finländska sjöfartssektorn”, säger Trafis sjöfartsdirektörTuomas Routa.

Förväntningarna när det gäller den finländska sjöfartens export och import är positiva men tillväxttakten förväntas vara mer återhållsam än under föregående period och enkätsvaren visar nu en större spridning än tidigare. Konkurrensen på sjöfartsmarknaden kommer att vara fortsatt hård. Enligt Rederibarometern har sjöfraktpriserna visat på en svag uppgång under de senaste perioderna samtidigt som också bränslepriserna har fortsatt att stiga.

När det gäller investeringsvolymen för sjötrafiken mellan Finland och andra länder är förväntningarna fortsatt positiva men mer åtehållsamma än under föregående period. Någon stor förändring kan inte ses i nettotalet för rederiernas omsättning under granskningsperioden.  Även nettotalet som visar fartygskapacitetens utnyttjandegrad har förblivit på samma nivå som under föregående period. Enkätdeltagarna anser att utnyttjandegraden kommer ha en fortsatt uppåtgående trend. Kurvan för de finländska rederiernas marknadsandelar pekar likaså svagt uppåt.

Dålig prisutveckling anges som det viktigaste hindret med tanke på rederibranschens tillväxt och utveckling. Under de senaste tre åren har det skett en märkbar förändring när det gäller tillgången till kompetent sjöpersonal. År 2016 var det bara en femtedel av enkätdeltagarna som ansåg att detta var ett betydande hinder, medan den andelen fram till år 2018 har stigit till 65 procent.

Avsikten med årets temafråga var att kartlägga huruvida rederierna ser företagsansvar och miljövänlig verksamhet som konkurrensfördelar. Den stora spridningen i enkätsvaren tyder på att rederierna är osäkra på hurdan effekt företagsansvar och klimatsmarta lösningar har på konkurrensen.

 

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlands rederibarometer publicerades 11 december 2018 kl. 10.00. Barometern undersöker rederibranschens högsta lednings syn på sjötransporternas och rederibranschens utveckling. Undersökningen genomfördes som internetundersökning i oktober 2018. Undersökningen skickades förutom till finska rederier också till utländska rederier som är betydandeför den finska sjötrafiken.

Hela rederibarometerrapporten:

Varustamobarometri_Rederibarometern_2018 (002)

www.shortsea.fi

mkk.utu.fi

Mer information: forskare Jenny Katila, tfn. 040 176 4520, jenny.katila@utu.fi